امروزه با تشدید رقابت در بازارها، مسأله حیاتی هر شرک ت حفظ سهم بازار است. در این راستا،
بازاریا بها مترصدند با زنده نگه داشتن برند شرک تها موقعیت آ نها را در بازار حفظ کنند. از آنجا
که از نظر اقتصادی خلق برند جدید بسیار پرهزینه و زما نبر بوده و شانس موفقیتش نیز محدود
است، بازاریا بها م یکوشند با اجرای استراتژی تعمیم برند به اهداف خود دست یابند. هدف این
،» درگیری خرید « است که تأثیر عوامل Logit مدل مقاله بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از
در پذیرش تعمیم برند را بررسی م یکند