طر حهای وفاداری مشتری به شکلهای مختلف حدود 30 سال است که مرسوم شده و طر حهای بزرگی مانند
کارت باشگاه نکتار و تسکو )سیستمی برای تشویق مشتریان به خرید کالا و خدمات با استفاده از کار تهای خرید
اعتباری و تخفیف که موجب بازگشت مشتری میشود( در بریتانیا به ترتیب 10 و 20 سال است که ایجاد شد ه ند .