یکی از قابلیتها یا شایستگیهای لازم برای موفقیت در عرصههای رقابت، برخورداری از
دانش و مهارت بازاریابی در بنگاههای اقتصادی است. به وضوح میتوان دریافت که یکی از
عوامل تأثیرگذار بر کم فروغ بودن بنگاههای کشور از لحاظ رقابتپذیری در عرصههای بین-
المللی، وجود مشکلات از لحاظ توسع هی علمی و عملی بازاریابی در بنگاههای اقتصادی
است.عوامل زیادی میتواند در عدم موفقیت برنامههای بازاریابی بنگاههای اقتصادی نقش داشته
باشد که ما در این مقاله با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش
ویژه برند میپردازیم. در این مطالعه از مدل ارزش ویژ هی برند مبتنی بر مشتری با عنوان آکر 2
استفاده شده است. هم چنین بیان میشود که مدیران بازاریابی باید در ارزیابیهای کلی خود در
مورد ارزش ویژه ی برند به اهمیت نسبی ابعاد ارزش ویژ هی برند توجه داشته باشند. در پایان با
3 به بررسی روابط علّی بین ابعاد ارزش ویژه ی (SEM) استفاده ازمدلسازی معاملات ساختاری
برند و خود ارزش ویژه ی برند در صنعت کفش ورزشی پرداخته می شود و میزان تطابق مدل
آکر در صنعت مذکور مورد سنجش قرار می گیرد.