هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین مدیریت و شخصیت برند وتجزیه و تحلیل استراتژی های مؤثر و کارا در
ساخت برنداست. این بحث به طور عمده بر سهم برند، شخصیت برند، و مدیریت برند متمرکز است
برند ها مهم ترین ابزار ها جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و ساخت روابط سودمند با آنها باشد