شخصیت برند را هسته ی مركزی و نزدیكترین متغیردر تصمیم گیری مشتری در هنگام انتخاب م یدانند. برندینگ در
خدمات بهداشتی درمانی، پدید های نوظهور است. هدف این پژوهش تعیین رابطه برندسازی با عملكرد در بیمارستان قائم
مشهد بود.