افزایش رقابت در بخش خدمات ، باعث توجه بیشتر به حفظ مشتریان فعلی و تلاش برای جذب
مشتریان جدید شده است. در این میان موضوع وفاداری مشتری به برند و شناسایی عوامل تاثیرگذار
بر آن از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. در تحقیق حاضر که در صنعت بانکداری و در بین
مشتریان بانکهای ملت و پارسیان انجام شده است، تاثیر قابلیت اعتماد برند بر وفاداری مشتریان
مورد بررسی قرار گرفته است.