یكی از مهمترین موضوعات علم بازاریابی، مقوله رفتار مصرف كننده است. فرهنگ مصرف كننده
در سالهای اخیر به تدریج به سمت یكی از قدرتمندترین عناصر و عاملی موثر در شكل دادن
به افراد و جوامع گسترش پیدا كرده است