در میان شاخه های مختلف صنایع آرایشی و بهداشتی صنعت عطر بیشترین درآمد را به خود
اختصاص داده است. امروزه عطر از یك كالای لوكس تبدیل به یك كالای مد روز شده و با
توجه به نام و نشانهای تجاری (برندهای) گوناگونی كه هر ساله وارد بازار میشوند انتخاب
برای مشتریان دشوارتر میگردد.