وفاداری به برند به عنوان یكی از تاكتیك های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات
رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است . هدف از این پژوهش،
بررسی تاثیر تطابق شخصیتی، كیفیت ادارك شده و وجهة برند بر وفاداری به برند است