رقابت فزاینده بین شرکتها و سازمانها و ناهمسانی شرایط استخدامی، جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی را با دشواری مواجه
ساخته است. شکل دهی به برند متمایز کارفرما، یکی از راهکارهای دستیابی به نیروی انسانی منحصر به فرد و حفظ بهترین استعدادهای
انسانی است. به گونهای که زمینه را برای وفاداری کارکنان به سازمان و حمایت آنان از ارزشهای سازمان و تعهد به آنها فراهم میسازد.
بر همین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت سرمایه های انسانی است. بهمنظور انجام
پژوهش، از روشهای همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه است.
یافته های پژوهش نشان میدهند که تقویت و مدیریت برند کارفرما، زمینه را برای ارتقای رضایت سرمایه ها ی انسانی فراهم می آورد.
بدین ترتیب که ابعاد پنجگانه ی شخصیت کارفرما، نظیر مسئولیتپذیری، فعال بودن، احساسی بودن، جسور بودن و ساده و بی آلایش
بودن بر رضایت سرمایههای انسانی تاثیر گذار است. یافتهی دیگر این است که در بین این ابعاد، بعد جسور بودن دارای بیشترین
تاثیرگذاری بر رضایت سرمایه های انسانی است