تمام فعالیتهای بازاریابی مانند نام گذاری، بسته بندی، تبلیغات، ترفیع، قیمت گذاری، خرید مجدد مشتریان و... یک تصویر از برند خلق
می باشد؛ و زمانی که برند ارزشهایی » قیمت « و » کیفیت « می کنند، مسأله مهم اینجاست که این تصویر ترکیبی از دو عامل جدایی ناپذیر
را ایجاد نمی کند، افراد خیال می کنند که قیمت آن بسیار بالا است. عامل اصلی روانشناسی این است که برندها به افراد در انتخابهایشان
کمک می کند. آنها ضامن کیفیت و خدمات برای مشتریان می باشد. با توجه به روابط برند و ادراک قیمت، در این مقاله با روش تحقیق
بهبود تئوریهای موجود به بررسی ابعاد شخصیت برند از دیدگاه جونز و همکاران ) 2002 ( و بررسی ابعاد ادراک قیمت از دیدگاه
لینچستین ) 1221 ( و ارائه یک مدل پیشنهادی جهت بررسی تأثیر شخصیت برند بر ادراک قیمت پرداختیم. شناخت روابط این متغیرها
موجب توجه بازاریابان به نقش شخصیت برند و ادراک قیمت شده و در نهایت با شناسایی این عوامل، عملکرد شرکتها بهبود مییابد.