مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ها و باورها و رفتارهای مشتریان
است. در سالهای اخیر استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف
بررسی شده است. اهمیت برند و تأثیر آن در فروش محصولات به طور فزاینده ای در حال گسترش
بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تأثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری
مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد