امروزه، صفات اخلاقی به عنوان حلقه مفقوده کسب و کارها مطرح است. زیرا پژوهش ها نشان می دهند که کسب و کارها می توانند با
رعایت صفات اخلاقی به عنوان یک متغیر اثرگذار و با اهمیت نزد مشتریان، به رضایت، اعتماد و وفاداری پایدار که از اهداف اصلی و
بلندمدت آن ها هستند، دست یابند. در دنیای تجارت امروز، لزوم توانایی شرکت ها در افزایش حجم معاملات و درآمدهای خود از طریق
وفادار کردن مصرف کننده به واسطه فعالیت های شخصیتی، روان شناختی و ذهنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین هدف از
انجام این پژوهش، بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت اتومبیل با مطالعه موردی برند خودروی هیوندا می باشد