بازاریابی صنعتی که به آنBusiness to Business Marketing


یا Organizational Marketing یاBusiness Marketing نیز گفته می شود،بارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در ارتباط با سازمان های کسب و کار. سازمان هایصنعتی، کالاها و خدمات را به منظور تأمین  اهدافی چون تولید کالاها و خدمات ، کسبسود، کاهش هزینه ها و غیره خریداری می کنند. برعکس بازاریابی محصولات مصرفی


عبارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در رابطه با افراد، خانواده ها و خانه دارها.نکته مهم در بازاریابی کسب و کار عبارتست از ایجاد ارزش برای سازمان های خریدار ازطریق کالاها و خدماتی که بر نیازها و اهداف خرید سازمانی تکیه دارد.