با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانكداری و با به
عنایت به این كه طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از
هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش های كسب و حفظ وفاداری مشتری
در كسب و كارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا
از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانك های خصوصی در وفاداری آنها نشان داده شود .
توجه بانك های خصوصی به مؤلفه های پنجگانه موجود در مدل و شاخص های هر یك از آنها
می تواند آنان را در كسب و حفظ وفاداری مشتریان خود یاری دهد، برای ای ن منظور مدل
تلخیص شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاه از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه
و به وسیله مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، مورد آزمون قرار گرفته است.