تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین ارزش ویژه برند خدمات و مولفه های آن و رفتار خرید مصرف كنندگان در
بانك انصار است. آمیخته بازاریابی در واقع نقطه شروع حركت سازمانهاست كه شكلگیری ادراك مشتریان نیز از آن
ناشی میشود. پس از آگاهی مشتریان از محصول، ادراكی متناسب با پیامهای سازمان در ذهنشان شكل میگیرد كه به
رفتارهای بعدی آنها و وفاداری و خرید و یا عدم خرید منجر میشود. در این تحقیق، می كوشیم تا در ابتدا با ارایه مدلی
جامع از روند شكلگیری ادراكات و رفتارهای بعدی متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند خدمات و رفتار
خرید پرداخته و سپس با انتخاب متغیرهای مناسب از هر گروه به بررسی روابط بین آنها و رفتار خرید مصرف كنندگان
در بانك انصار بپردازیم. تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان بانك در سطح استان قزو ین ( 10 شعبه ) صورت
میگیرد كه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفته است .
تعداد نمونه آماری 385 مورد بوده و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل
از تحقیق روابط مطابق با مدل ارایه شده را تأیید مینمایند. از نتایج مهم میتوان به تأثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به
دهان از آمیخته بازاریابی و تأثیر زیاد آن بر خرید مشتریان اشاره كرد، در حالی كه این متغیر با ادراكات درونی هیچ
رابطهای ندارد. همچنین نقش متغیر عكسالعمل درونی و ادراكات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرفكنندگان بسیار
حائز اهمیت است. عكسالعمل درونی تنها از ادراكات درونی مشتری ناشی میشود و هیچ تأثیر مستقیمی بر روی ارزش
ویژه برند خدمات ندارد