توسعه جدایی مالکیت از مدیریت و لزوم ارزیابی عملکرد شرکت ها جستجوی علمی معیار های جدید مناسب ارزیابی عملکرد و نیز
متغیرهای موثر بر آن را تشدید نموده است