ﺗﺄﺛﯿﺮ ادراك ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﻮی ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی، اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ او و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد