امروزه بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی و تجاری را موسسات خدماتی بر عهده گرفته اند .