تبلیغات
مدیریت - مطالب روش تحقیق

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • فهرست پرسشنامه های مجموعه مدیریت

  پرسشنامه  بررسی تأثیر شخصیت برند بر ادراک قیمت

  تمام فعالیتهای بازاریابی مانند نام گذاری، بسته بندی، تبلیغات، ترفیع، قیمت گذاری، خرید مجدد مشتریان و... یک تصویر از برند خلق
  می باشد؛ و زمانی که برند ارزشهایی » قیمت « و » کیفیت « می کنند، مسأله مهم اینجاست که این تصویر ترکیبی از دو عامل جدایی ناپذیر
  را ایجاد نمی کند، افراد خیال می کنند که قیمت آن بسیار بالا است. عامل اصلی روانشناسی این است که برندها به افراد در انتخابهایشان
  کمک می کند. آنها ضامن کیفیت و خدمات برای مشتریان می باشد. با توجه به روابط برند و ادراک قیمت، در این مقاله با روش تحقیق
  بهبود تئوریهای موجود به بررسی ابعاد شخصیت برند از دیدگاه جونز و همکاران ) 2002 ( و بررسی ابعاد ادراک قیمت از دیدگاه
  لینچستین ) 1221 ( و ارائه یک مدل پیشنهادی جهت بررسی تأثیر شخصیت برند بر ادراک قیمت پرداختیم. شناخت روابط این متغیرها
  موجب توجه بازاریابان به نقش شخصیت برند و ادراک قیمت شده و در نهایت با شناسایی این عوامل، عملکرد شرکتها بهبود مییابد.  آموزش AMOS

  AMOS


  • برچسب ها: AMOS،

  معرفی کتاب دکتر هومن

  تئوریهاى روانشناسى بهگونه مستمر در حال تغییر است و بهسوى تکامل گام برمىدارد. فنون آزمایش و تجربه هر
  لحظه پیچیدهتر از گذشته مىشود و روانشناسان نیز همواره با مسائل تازه روبهرو مىشوند. هماکنون که این مطالب
  را مىخوانید، این امکان وجود دارد که تحلیلهاى آمارى مورد نیاز در بسیارى آزمایشها بهگونه اساسى دستخوش
  تغییر شود و روشهاى آمارى بسیارى که تاکنون مفید و کارساز بوده است با روشهاى کاملاً جدیدترى جایگزین
  گردد.  امروزه بسیاری از كسب وكارها با افزایش بیرویه قیمتها و بیكاری، گرفتار بحران اعتماد شده اند. كسب وكارها
  میتوانند این بی اعتمادی را با ایجاد مزیت رقابتی از طریق شخصیت برند و صفات اخلاقی در بازار كاهش دهند. لذا، این
  تحقیق قصد دارد، ابتدا، در مدل سطح اول رابطه ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و سپس، در مدل سطح دوم به نقش
  تعدیلگری صفات اخلاقی بپردازد. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه مشتریان فروشگاه زنجیرهای شهروند در محدوده
  میزان مورد نیاز،  شهر تهران است.  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 •      
        دانلود
  
     
       برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری


  امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، شرکت ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد
  هستند. در این میان، شرک تهایی موف قترند که روش هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته
  باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر م یگذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها م یانجامد،
  همچنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه های زندگی انسان راه یافته اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر
  داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. برندها در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است
  ارزش ها و اعتقادات، سیاس تها و حتی روح افراد را تحت تأثیر قرار دهند. نام تجاری موجب شناسایی فروشنده یا
  سازنده می شود. در تحقیق حاضر از روش توصیفی استفاده شده است و هدف آن بررسی برند در ابعاد مختلف و
  تأثیر آن بر وفاداری مشتری می باشد. با توجه به تحلیل های مختلف از برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری که در
  تحقیق حاضر ارائه گردیده و همچنین با توجه به تحقیقات گذشته در این زمینه، نتیجه حاکی از وجود رابطه مثبت
  و معنا دار بین برند و وفاداری مشتری م یباشد.
  چكیده
  دانشگاه ها بطور سنتی سازمان های دانش محور محسوب می شوند، اما هنوز در بسیاری از دانشگاه ها فرایند های مدیریت دانش به طور
  رسمی طراحی و پیاده سازی نشده است. بنابراین سوالی كه می تواند مطرح شود اینست كه وجود راهبردها تا چه میزان فرایندهای مدیریت
  دانش در دانشگاه ها را تقویت می كند. در این مقاله سعی شده است مدلی جهت بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت
  دانش در دانشگاه ها، ارائه گردد. نوع تحقیق، توصیفی و پیمایشی است. جهت جمع آوری داده های كمی از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان
  ابزار تحقیق استفاده شد. جامعه تحقیق را اعضای هیئت علمی دانشكده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی ایران تشكیل می دهند.
  روابط میان متغیرها با بكارگیری مدل سازی معادله ساختاری تحلیل شد. نتایج حاكی از آن است كه راهبرد انسان محور بر هر دو فرایند خلق و
  به اشتراك گذاری دانش در دانشگاه ها تاثیر گذار است. در حالی كه راهبرد سیستم محور فقط بر فرایند كسب و خلق دانش تاثیر گذار است و
  این تاثیر نسبت به راهبرد انسان محور كمتر است. از این رو تقویت تعامل و ارتباط رو در رو میان اعضای هیئت علمی، موجب بهبود فرایندهای
  مدیریت دانش در دانشگاه ها می شود و مناسب است در این راستا برنامه ریزی های لازم انجام شود.  آموزش لیزرل در چند دقیقه!


  میباشد، از (Structural Equational Modeling) که مخفف SEM مدل معادلات ساختاری و یا به طور اختصار
  روشهای جدید آماری و یکی از قویترین روشهای تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل
  ساختاری کواریانس، الگوسازی علی و لیزرل اطلاق میکنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهای است که نمی-
  توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل
  چندمتغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند
  متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است.  تحقیقات بازاریابی Marketing Research

  Marketing is an organizational function and a set of
  processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders.


  بازارگرایی: گرایش به بازار و نیازهای مشتریان.
   بازارشناسی: گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های بازارها.
   بازاریابی: تعیین بازار)های( هدف و محصولات مناسب آن )ها(.
   بازارسازی: ایجاد، حفظ و رشد سهم بازار در بازار هدف )نفوذ در بازار(.
   بازارگردی: ویترین گردی جهانی و پیگیری تحولات و تغییرات بازار.
   بازارسنجی: بررسی و ارزیابی موقعیت و روند بازار.
   بازارداری: حفظ و تقویت وفاداری مشتریان با تامین رضایت آن ها.
   بازارگرمی: آگاه ساختن و ترغیب و تشویق مشتریان به خرید از سازمان  Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study


  This paper proposes an approach of measuring a technology university’s knowledge management (KM)
  performance from competitive perspective. The approach integrates analytical network process (ANP),
  which is a theory of multiple criteria decision-making and is good at dealing with tangible and intangible
  information, with balanced scorecard (BSC) that contains four perspectives, including customer perspective,
  internal business perspective, innovation and learning perspective, and financial perspective, being
  adopted as the indicators of KM performance measurement (KMPM). This paper makes three important
  contributions: (1) it propose a methodology of comparing an organization’s knowledge management performance
  with its major rivals to offer effective information for improving KM, increasing decision-making
  quality, and obtaining clear effort direction of attaining competitive advantage; (2) it explores the
  case involving a lot of findings that present the positions of the case organization against it major rivals
  and imply that the technology university has to reinforce knowledge creation and accumulation to catch
  up with its competitive rivals; and (3) it is generic in nature and applicable to benefit an organization. The
  results prove the proposed method can act as a measurement tool for the entire KM of an organization.
   2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.  IFRS AT A GLANCE


  دانلود  مدیریت ارتباط با مشتری  یا Customer Relationship Management مخفف CRM واژه
  سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. در حقیقت این سیستمها راهبردی
  است برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی
  قویتر با آنها منجر شود. در نهایت رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت
  هر کسب و کار است. تکنولوژیهای بسیاری در قالب مدیریت ارتباط با
  بعنوان مجموع های CRM ارائه شد هاند اما داشتن تصویری از CRM مشتری
  ،CRM از تکنولوژی نیز نادرست است. به عنوان روشی بهتر برای درک
  م یتوان آنرا به مانند فرآیندی دانست که به ما کمک م یکند تا اطلاعات
  مختلفی از مشتریان، فروش، اثربخشی فعالیتهای بازاریابی، سرعت عمل در
  پاسخگویی به مشتریان و نیز تمایلات بازار به شکل یکجا جمع آوری کنیم.
  کمک به بنگا هها برای استفاده از تکنولوژی و منابع انسانی CRM ایده اصلی
  در به دست آوردن دیدی بهتر نسبت به رفتارهای تجاری و ارزشی است که
  CRM هر مشتری برای سازمان ایجاد م یکند. در صورتی که یک سیستم
  بتواند مطابق با ایده بالا عمل کند، سازمان م یتواند ضمن ارائه خدمات بهتر
  به مشتریان، بازدهی و اثربخشی مراکز تلفی تماس با مشتری را افزایش داده،
  کارمندان فروش را در عقد سریعتر قراردادهای فروش یاری دهد، فرآیندهای
  فروش و بازاریابی را تسهیل کند، مشتریان جدیدی برای خود پیدا کند و در
  نهایت گردش مالی مشتریان خود را افزایش دهد.

  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :