تبلیغات
مدیریت - مطالب نرم افزارهای مدیریت

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
 • نظرات() 
 • نوع مطلب :بازاریابی صنعتی ،بیمه مارکتینگ ،بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی اینترنتی ،فروش ،مدل های شخصیت برند ،شخصیت برند ،اقتصاد ،عمومی ،تجارت الکترونیک ،کسب و کار ،تبلیغات ،موسیقی ،دروس تخصصی نقشه برداری ،عمران ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،مهندسی صنایع ،آمار ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مدیریت بازرگانی ،گوگل ارث ،حسابداری مدیریت ،MCDM ،مدیریت دانش ،IT ،منطق فازی ،B2B ،PMBOK ،مدیریت استراتژیک ،EBOOK ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،کنترل کیفیت جامع ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،سازمان (ORGANIZATION ) ،استراتژی ،کایزن ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،KM ،CRM ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی شبکه ای ،Network Marketing ،کنترل پروژه ،GPS ،GIS ،psychology of selling ،consumer behavior ،نرم افزارهای نقشه برداری ،نرم افزارهای مدیریت ،روش تحقیق ،MIS ،BRANDING ،BRAND ،GMAT ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،رفتار مصرف کننده ،مهندسی نقشه برداری ،استراتژی های بازاریابی ،انواع بازاریابی ،ژئوماتیکس ،بازاریابی خدمات ،بیمه ،مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،
 • شخصیت برند مفهومی جذاب در بازاریابی است که در دهههای اخیر مورد توجه محققان و مدیران اجرایی قرار گرفته
  است. امروزه مصرف کنندگان با برندها به عنوان یک موجود، با هویت مستقل ارتباط برقرار میکنند و شخصیت برند که
  در نتیجه ارتباطات بازاریابی شرکت است، بر این رابطه تأثیر مهمی دارد. در این تحقیق به بررسی نقش شخصیت برند بر
  نتایج رابطهای آن در صنعت خردهفروشی پوشاک پرداخته شده است. نمونه آماری که 553 نفر از مشتریان پوشاک
  خانواده از 5 شعبه مجاز این سازمان در سطح استان مازندران هستند گردآوری و مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
  سپس با جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم بصورت کتابخانهای و میدانی، و نیز استفاده از نرمافزار SPSS و LISREL
  جهت اجرای آزمونهای آماری مربوط به بررسی اینکه چه رابطهای میان متغیرهای تحقیق وجود دارد، پرداخته شده
  است. براساس بعد شخصیتی صلاحیت و شایستگی بالاترین نمره و بعد پیچیدگی و فریبندگی کمترین نمره را به خود
  از دید مصرف کنندگان شناخته شد. نتایج مدلیابی » پرهیجان « و » شایسته « اختصاص دادهاند. یالیت به عنوان یک برند
  معادلات ساختاری )تحلیل مسیر( همهی ابعاد شخصیت برند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل روی یکی از
  متغیرهای وابسته اثر دارند. موثرترین بعد صلاحیت و شایستگی و کمترین بعد نیرومندی و استحکام است. بین متغیرهای
  وابسته نیز روابطی برقرار است. اعتماد و دلبستگی به برند به طور قابل توجهی تعهد و وفاداری را تحت تأثیر قرار می-
  دهند.  آموزش AMOS

  AMOS


  • برچسب ها: AMOS،

  اندرزها

  اندرزها • نظرات() 
 • نوع مطلب :مدیریت,مدیریت اجرایی,مهندسی نقشه برداری,گردشگری,بازاریابی,برند و برندینگ ،بیمه ،بازاریابی خدمات ،انواع بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،استراتژی های بازاریابی ،ژئوماتیکس ،مهندسی نقشه برداری ،مدیریت مالی واقتصاد مدیریت و حسابداری مدیریت ،سیستم های اطلاعات مدیریت و مدیریت طرح های توسعه ،بازاریابی واطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی ،برند و وفاداری مشتری ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،رفتار سازمانی ،GMAT ،BRAND ،BRANDING ،MIS ،روش تحقیق ،نرم افزارهای مدیریت ،نرم افزارهای نقشه برداری ،consumer behavior ،psychology of selling ،GIS ،GPS ،کنترل پروژه ،Network Marketing ،بازاریابی شبکه ای ،آمیخته بازاریابی ،بازاریابی ویروسی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی چریکی پارتیزانی ،CRM ،KM ،سیستمهای اطلاعات مکانی ،کایزن ،استراتژی ،سازمان (ORGANIZATION ) ،مدیریت فن آوری اطلاعات ،TQM ،مدیریت تکنولوژی ،کنترل کیفیت جامع ،کتاب و نشریه و جزوه و مقاله ،EBOOK ،مدیریت استراتژیک ،B2B ،PMBOK ،منطق فازی ،مدیریت دانش ،MCDM ،IT ،حسابداری مدیریت ،گوگل ارث ،مدیریت بازرگانی ،ژئودزی و فوتوگرامتری ،مهندسی صنایع ،آمار ،زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ،عمران ،دروس تخصصی نقشه برداری ،موسیقی ،
 • Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study


  This paper proposes an approach of measuring a technology university’s knowledge management (KM)
  performance from competitive perspective. The approach integrates analytical network process (ANP),
  which is a theory of multiple criteria decision-making and is good at dealing with tangible and intangible
  information, with balanced scorecard (BSC) that contains four perspectives, including customer perspective,
  internal business perspective, innovation and learning perspective, and financial perspective, being
  adopted as the indicators of KM performance measurement (KMPM). This paper makes three important
  contributions: (1) it propose a methodology of comparing an organization’s knowledge management performance
  with its major rivals to offer effective information for improving KM, increasing decision-making
  quality, and obtaining clear effort direction of attaining competitive advantage; (2) it explores the
  case involving a lot of findings that present the positions of the case organization against it major rivals
  and imply that the technology university has to reinforce knowledge creation and accumulation to catch
  up with its competitive rivals; and (3) it is generic in nature and applicable to benefit an organization. The
  results prove the proposed method can act as a measurement tool for the entire KM of an organization.
   2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.  Information Technology (IT) as An Improvement Tool For Customer Relationship Management (CRM)

  In this paper, it has been tried to evaluate influence of information technology – as a key factor – from different
  aspects in order to create and manage direct relationship between organizations and their customers. A framework is
  presented to develop required infrastructure for effective and sustainable relationship between customer and
  organization. It uses modern information technology tools as input to collect useful data from customers. Then, data
  are collected and needed processes are done in customer relationship department of organizations. Results are
  improved customer relationship, sustainable competitive advantages and reduced costs of organization.  چگونه چون یك مدیر عالی بیندیشیم


  دستیابی به بالاترین مقام سازمانی كه در آن مشغول به كار هستید، به سان دستیابی به قل  ه یك كوه بلند و
  استوار است . اگر تصمیم گرفت ه اید ب ه قله این كوه برسید باید خودتان را برای یك كوهنودری واقعی آماده كنی د .
  بدین منظور گام مهمی كه باید بردارید این است كه بالاترین مقام سازمان یعنی مدیر عالی را درك كنی د . درك
  كردن مدیر عالی سازمان گام مهمی را برای صعود به این قله بلند و دشوار اس ت . مزایای بسیاری نیز دارد از جمله
  اینكه خطر اخراج شدن را از شما دور م ی كند و باعث م ی شود با سرعت بیشتری ترفیع بگیرید و خودتان را برای به
  عهده گرفتن رهبری آماده نمایی د . افزون بر آن درك كردن مدیر عالی صعود به ق ل ه سازمان را برایتان نشاط آورتر
  و لذ ت بخش تر می كند. در فصول مخ ت لف این كتاب جنب ه های گوناگون موضوع "چگونه چون یك مدیر عالی بیندیشی م "
  تشریح می گردد.  (CRM) استقرار نظام جامع مدیریت ارتباط با مشتریان


  ما در این تجربه با مروری بر سوابق پیاده سازی سیستم جامع مدیریت ارتباط با مشتری تلاش نموده ایم با تكیه برتجربیات شركت و انطباق آن
  بپردازیم. مسیرهای ارتباطی كه پیش ازاین جهت دریافت نظرات، CRM بر مفاهیم و نظریات علمی به بررسی و اثرات بكارگیری سیستم
  بازخورها، شكایات و درخواستهای مشتریان درونی و بیرونی طراحی شده بود، اثربخشی چندانی نداشته و نیازهای ارتباطی آنان را تأمین نمینمود.
  از آنجا كه یكی از اهداف شركت توزیع نیروی برق یزد، مشتری مداری و تأمین رضایت مشتریان میباشد و توجه به نیازها و خواستههای آنان از
  اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به اینكه كه مشتریان بهترین راهنمای بهبود عملكرد و بهرهوری سازمان هستند؛ استقرار یك برنامه مؤثر
  برمبنای چارچوب گارتنر كه تناسب بیشتری با ماهیت سازمانهای CRM ارتباط با مشتری ضروری به نظر میرسید. بدین منظور اجرای سیستم
  دولتی دارد در دستور كار قرار گرفت. از مهمترین دستاوردهای استقرار این سیستم افزایش رضایت مشتریان در طول سال گذشته نسبت به
  سالهای پیشین میباشد كه این امر در نتایج نظرسنجی از مشتریان و كسب رتبه در محورهای تكریم ارباب رجوع و ارتباطات مردمی در سطح
  كشوری و استانی مشهود میباشد.  CRM

  کسب و کارهای امروزی شرایط رقابتی بسیار پیچیده ای را تجربه می کنند. این شرایط سبب شده است که شرکتها در هر
  کسب و کاری که هستند به دنبال راهکارهای نوین و مبتکرانه برای استفاده از فرصتهای نادیده شده توسط رقبا و ایجاد
  مزیت رقابتی پایدار بمنظور افزایش سود باشند. برای رسیدن به این هدف سازمان ها ناگزیرند تا از استراتژیها، ابزارها و
  سیستمهای نوین در حوزه مدیریت کسب و کار استفاده نمایند .
  طبق گزارش سالانه شرکت BAIN & COMPANY درباره ابزارهای برتر مدیریتی، در سال 2143 برای چندمین سال
  پیاپی "مدیریت ارتباط با مشتری" یا CRM همچنان به عنوان محبوبترین و برترین ابزار مدیریتی برگزیده شده است .
  طبق تحقیقات شرکت Microsoft نرخ بازگشت سرمایه در پیاده سازی سیستم CRM حدود 243 درصد می باشد.
  از آنجائیکه سیستم CRM سابقه زیادی در ایران ندارد، این امکان وجود دارد که برخی از جنبه های آن برای مدیران ارشد
  سازمانها شفاف نبوده و کاربردهای وسیع آن شناخته شده نباشد  Network marketing organizations: Compensation plans, retail network growth, and profitability

  Network marketing organizations, or NMOs, are retail selling channels that use independent distributors not only to buy
  and resell product at retail, but also to recruit new distributors into a growing network over time. Commissions and markups
  on personal sales volumes, and net commissions on the personal sales volumes of downlines, are the methods of
  compensation commonly used to motivate NMO distributors. In this paper, we develop, analyze, and calibrate a dynamic
  decision model of the growth of a retail NMO. Descriptive and prescriptive insights show how compensation and other
  model parameters affect distributor motivation, sales, and network growth and profitability. q1998 Elsevier Science B.V.
  All rights reserved.  The effect of Brand Reputation on Customer Trust "Online Brand" in Parskhazar Eshop-Iran


  Over the past few decades, the business world has experienced many changes. As a result of these changes, the company entered into fierce competition in various aspects such as quality improvement and increasing consumer trust. Brand reputation is one of the desires of the customer in choosing a product. In many markets, a brand creates special identity for a product and links them to a particular group of the population. Thus brand reputation can lead to gain the trust of customers in online shopping. In this context, online brand reputation is very important. Accordingly, the present study was to evaluate the effect of brand reputation on gain the trust of buyers (online brand) in E-shop of Pars Khazar (Iran). Statistical population in the study includes all users E-shop in Pars Khazar Company that among them, 434 persons were selected as sample. Questionnaire is used as data collection tool. To data analysis various is used methods of descriptive and inferential statistics. The analysis is performed using statistical software of Lisrel. Finally research hypotheses are confirmed and results show that brand reputation has effect on customer trust in Pars Khazar E-shop.  آموزش آمار کاربردی

  امار چیست ؟
  آمار چارچوب روشهای علمی را که در تجزیه و تحلیل داده های مقداری به کار برده
  می شوند بنیانگذاری می کند .
  ادامه در دانلود  انواع قرارداد های پیمانکاری

  قراردادهای پیمانکاری جز قراردادهای اداری می باشند.

  قراردادهای اداری:-

                          قراردادی که یکی از سازمانها اداری از

  یکسو با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر

  با هدف انجام عملی یا ارائه خدماتی خاص در جهت منافع

  عمومی منعقد می شود.

  دانلود  آموزش نرم افزار sdrmap از نرم افزار های مهندسی نقشه برداری

  آموزش نرم افزار sdrmap از نرم افزار های مهندسی نقشه برداری

    بسم الله الرحمن الرحیم
  فهرست مطالب
  پیشگفتار ..……………………………………………………………………………. چهار
  فصل اول نصب و راه اندازی برنامه
  1………….…………………………………… SDRmap v 1-1 نصب برنامه 8.01
  1-2 تنظیمات اولیه نرم افزار ……………………………………………………….. 9
  فصل دوم ایجاد و انتخاب یک پروژه
  2-2 ایجاد یک پروژه جدید………………………………………………..………… 13
  3-2 انتخاب یک پروژه موجود………………………………………………………... 16
  فصل سوم ورود اطلاعات به نرم افزار
  23……………..….… SDRmap 2-1 خواندن نقاط از یک فایل نوشتاری هماهنگ با فرمت
  3-2 دستور بزرگنمائی…………………………………………………………………. 24
  3-3 جابجائی نقشه……….……………………………………………………………. 25
  3-4 ترسیم مجدد یا بازسازی نقشه……………………………………………………. 26
  26 ...……..… SDRmap 3-5 خواندن اطلاعات از یک فایل نوشتاری غیر هماهنگ با فرمت
  3-6 ورود اطلاعات تاکئومتری به نرم افزار…………………………..………………… 31
  3-7 ورود اطلاعات یک فایل اتوکد به داخل نرم افزار ………….……………..………… 42
  www.ParsBook.org
  3-8 ورود اطلاعات از فیلد بوک به داخل نرم افزار…………… …………………… 45
  3-9 ارسال اطلاعات از نرم افزار به فیلد بوک……… .…………………………… 47
  فصل چهارم منوی نقاط
  4-1 چگونگی نمایش اجزاء یک پروژه………………………………………………… 53
  4-2 لایه بندی اجزاء یک پروژه……………………………………………………… 55
  4-3 مدیریت لایه ها………………………………………………………..……… 57
  4-4 کاربرد کلیدهای تابعی …………………………………………………………. 59
  4-5 ایجاد نقطه با استفاده از مختصات……….…………………………………….. 59
  4-6 ایجاد نقاط با استفاده از طول و ژیزمان………………..………………………… 60
  4-6-1 نکات مهم و کاربردی………………………………… …………… ……….. 61
  4-7 ایجاد نقاط با استفاده از طول و زاویه به طور شعاعی یا متوالی ………………….. 62
  4-8 یافتن یک نقطه خاص………… ……………………………………………… 63
  4-9 مشاهده آزیموت، طول و شیب بین دو نقطه ………………………………… 63
  4-10 استفاده از چندین پنجره به صورت همزمان در یک پروژه……………………… 65
  4-11 مشاهده چند چاپ بطور همزمان ………………… ……………………..……. 66
  4-12 انتخاب نقاط ……… ……………………………………………………..… 67
  4-13 اعمال برخی از تغییرات بر روی نقاط ………………………………………….. 69
  4-13-1 ترانسفورماسیون………………… ………………………………………… 69
  4-13-2 انتقال…… …………………………………………………………………. 71
  4-13-3 تغییر مشخصات نقاط… ……………………………………… …………… 71
  4-13-4 چرخش……………… ………………………………………… ………… 72
  4-13-5 مرتب سازی نقاط……… ………………………………………… ……… 73
  4-13-6 پاک، حذف و کپی و ……نمودن نقاط……… ……………………………… 73
  4-1 3-7 گرفتن گزارش از نقاط………………………………………………………. 74
  فصل پنجم منوی خطوط
  5-1 اضافه کردن رشته خطوط… …………………………………………………… 79
  www.ParsBook.org
  5-2 ترسیم قوس…… ………… ………………………………………………. 81
  5-3 تغییر خصوصیات رشته خطوط……………………………………………… 81
  5-4 انتخاب رشته خطوط…………………………………… ………………… 81
  5-5 گرفتن گزارش از رشته خطوط… ………………………………………… 83
  5-6 اعمال برخی تغییرات بر روی خطوط………………………………………… 85
  5-7 استفاده از کلاسها برای رنگ آمیزی رشته ها، نشان دادن مشخصات خامی از رشته،
  هاشور زنی و درج نوشتارهای مرتبط… ………………………… ……………….. 88
  فصل ششم منوی نوشته و سمبل
  6-1 مقدمه ……………………………………………………………………... 93
  6-2 مشاهده کتابخانه سمبلها…………………………………………………… 93
  6-3 درج ، ویرایش حذف سمبلها……………………………………………….. 95
  6-4 درج خودکار سمبلها……………………………………………………….. 97
  6-5 درج، ویرایش و حذف متون ……………………………………………….. 99
  فصل هفتم منوی منحنی میزان
  7-1 مقدمه…………………………………………………………………… 103
  7-2 تنظیمات اولیه…………………………………………………………… 103
  7-3 انتخاب نقاط جهت تشکیل منحنی های میزان………………………………. 106
  7-4 تشکیل منحنی میزان……………………………………………………… 108
  7-5 تصحیحات…………………………… ………………………………… 109
  7-5-1 استفاده از خطوط شکست در تصتیح منحنی های میزان…………………. 110
  7-5-2 محدود کردن طول اضلاع مثلث بندی جهت تصحیح منحنی ها ………… 112
  7-5-3 انتخاب مثلثها و ویرایش آنها……………………………………………. 113
  7-5-4 استفاده از رشته خطوط بسته خاص جهت اصلاح منحنی ها… …………… 114
  7-6 ذخیره منحنی میزانها …………………………………………………….. 115
  7-7 قراردادن برچسب بر روی منحنی های میزان…………………………….. 116
  www.ParsBook.org
  7-8 رنگ آمیزی بین خطوط منحنی میزان……………………………………. 117
  فصل هشتم چاپ نقشه
  8-1 مقدمه………………………………………………………………… 123
  8-2 تنظیمات مربوط به شیت……………………………………………… 125
  8-3 تنظیمات مربوط به چاپ خطوط ……………………………………….. 127
  8-4 تنظیمات مربوط به چاپ منحنی های میزان… …………………………. 128
  8-5 موقعیت پلات……………………………………… ……… ………… 129
  8-6 نمایش قبل از چاپ……………… ……………………………… …… 129
  فصل نهم پیمایش و سرشکنی
  9-1 ورود اطلاعات یک پیمایش با داشتن ژیزمان هر امتداد…………………. 133
  9-2 محاسبه دقت و خطای پیمایش………………………………………… 136
  9-3 محاسبه و نمایش مختصات نقاط…………………………………… …. 136
  9-4 ذخیره نقاط به دیتابیس……………………………………………….. 137
  9-5 پیمایش زاویه ای……………………………………………………… 138
  فصل دهم پروفیل و مقاطع
  10-1 مقدمه……………… ………………………………………………. 143
  10-2 تهیه پروفیل و مقطع از روی کیلومتراژ، ارتفاع و فاصله از محور…………. 143
  10-3 مشاهده پروفیلها و مقاطع عرضی……………………………………… 150
  10-4 تعیین پارامترهای مربوط به چاپ پروفیل………… ………………….. 153
  10-5 تعیین پارامترهای مربوط به چاپ مقاطع عرضی………… ……………. 158
  10-6 محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی بین مقاطع……… ………………. 161
  10-7 ایجاد یک پروفیل ساده بین دو نقطه از روی توپوگرافی……… ……….. 163
  www.ParsBook.org
  10-8 ایجاد یک پروفیل ساده بین چند نقطه از روی توپوگرافی .………………… 164
  10-9 ایجاد یک پروفیل از روی یک رشته خط ایجاد شده بر روی توپوگرافی……… 165
  TERRAGEN فصل یازدهم نرم افزار
  11-1 نصب برنامه………………………………………………… …………… 171
  11-2 ایجاد و تصویر و نمایش سه بعدی………………………………………… 172
  پیوست الف
  علائم روزمینی و زیرزمینی ………………………………………………………. 181
  پیوست ب
  فرمولهای مثلثاتی ……………………………………………………………….. 189
  پیوست پ
  فرمولهای محاسبه حجم وسطح …………………………………….…………… 193
  پیوست ت
  فرهنگ لغات …………………………………………………….……………. 203
  www.ParsBook.org
  1 SDRMAP V نرم افزار 8.01
  1-1 نصب برنامه
  قرار دارد دو بار کلیک CD را داخل درایو قرار داده و بر روی درایوی که SDRMAP نرم افزار CD ابتدا
  را اجرا کرده وبرروی فایل دوبارکلیک OPEN کرده و یا دکمه سمت راست ماوس را زده و گزینه
  کنید. در این صورت پنجره ای به شکل زیر باز می گردد:
  کلیک نمائید. همچنین برای کم و زیاد About در این پنجره برای دیدن پاره ای از توضیحات بر روی دکمه
  کردن صدای موزیک می توان با استفاده از ماوس بر روی آیکون کلیک کرده و صدای
  کلیک Exit موزیک را کم و زیاد نمود. در صورت نیاز به خروج از مرحله نصب در پنجره فوق بر روی دکمه
  کلیک کنید. در این SDRmap بر روی دکمه 8.01 SDRmap نمائید و در صورت تمایل به نصب برنامه
  صورت پنجره ای به صورت زیر باز می گردد:
  www.ParsBook.org
  SDRMAP V نرم افزار 8.01
  2
  کلیک کرده تا پنجره دیگری بصورت زیر گشوده گردد: Next بر روی دکمه
  www.ParsBook.org
  3 SDRMAP V نرم افزار 8.01
  در پنجره فوق می توان محل ذخیره برنامه را تغییر داد. بصورت پیش فرض محل نصب برنامه در
  می توان Browse خواهد بود. با کلیک بر روی دکمه C:\ program files\ SDRmaping & Design شاخه
  کلیک نموده تا وارد پنجره دیگری مشابه زیر Next محل نصب برنامه را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه
  شوید:
  ویندوز در نظر گرفته خواهد شد به نمایش در Start menu در این پنجره نامی که برای برنامه در قسمت
  می باشد در صورت نیاز می توانید آنرا تغییر SDRmaping & Design خواهد آمد که بصورت پیش فرض
  کلیک نمائید. پنجره ای بصورت زیر باز می گردد: Next دهید. برروی دکمه
  www.ParsBook.org
  SDRMAP V نرم افزار 8.01
  4
  در دسک تاپ ویندوز بر روی دو گزینه SDRMAP درصورت تمایل به ایجاد آیکون مربوط به نرم افزار
  کلیک کرده تا ? دار شوند .سپس بر روی دکمه Create a desktop icon و Creat a Quick launch icon
  کلیک نمائید تا پنجره دیگری به صورت زیر گشوده شود: Next
  در این پنجره مسیر نصب و پاره ای دیگر از مشخصات مربوط به برنامه به نمایش در می آید. برای نصب
  کلیک کنید. در این صورت برنامه شروع به نصب شدن می گردد: Install برنامه بر روی دکمه
  www.ParsBook.org
  5 SDRMAP V نرم افزار 8.01
  بصورت زیر باز خواهد شد.در پنجره فوق بر روی Information پس از اتمام نصب پنجره ای به نام پنجره
  کلیک کنید. Next
  کلیک کنید تا مرحله نصب به Finish پنجره دیگری بصورت زیر باز می گردد. در این پنجره بر روی دکمه
  اتمام رسد.
  www.ParsBook.org
  SDRMAP V نرم افزار 8.01
  6
  خواهید شد. این پنجره به پنجره اولیه SDRmap V در این صورت برنامه اجرا شده و وارد برنامه 8.01
  نرم افزار معروف می باشد.
  : توجه 1
  را انتخاب کرده یا بر روی آیکون ا ز گوشه بالا و Exit گزینه File برای خروج از برنامه از منوی
  سمت راست پنجره اولیه نرم افزار کلیک کنید.
  : توجه 2
  Restore Down کوچک ) نمودن پنجره اولیه نرم افزار بر روی آیکون و برای ) Minimize جهت
  (نیم صفحه ای ) نمودن آن بر روی دکمه کلیک کنید.
  : توجه 3
  به چشم می خورند که بصورت Toolbar و Status Bar از پنجره اولیه دو گزینه View با کلیک بر روی منوی
  فعال نباشد در اینصورت نوار ابزار زیر دربالای صفحه Toolbar ? دار می باشند. در صورتی که گزینه
  گرافیکی مشاهده نخواهد شد.
  www.ParsBook.org
  7 SDRMAP V نرم افزار 8.01
  فعال نباشد نوار اطلاعاتی زیر در پائین صفحه گرافیکی به نمایش در Status bar ودرصورتی که گزینه
  نخواهد آمد.
  : توجه 4
  از پنجره اولیه پنج گزینه بشرح زیر وجود دارد: Options در منوی
  جهت ایجاد : Backup job -
  یک پشتیبان از جاب، مورد
  استفاده قرار می گیرد. با اجرای
  گزینه فوق پنجره ای بفرم مقابل
  بازمی گردد:
  Source در این پنجره در قسمت
  جاب اولیه ودر قسمت
  مسیر و نام جاب Destination
  کنید. Ok پشتیبان را وارد کرده و
  توسط این : Restore a job -
  گزینه می توانید جاب پشتیبان
  تهیه شده بر روی فلاپی دیسک
  ویا هارددیسک را به مسیر مورد
  نظر منتقل نمائید.
  در این پنجره ابتدا در قسمت
  جاب پشتیبان ودر Source
  مسیر مورد Destination قسمت
  نمائید. Ok نظر را انتخاب کرده و
  www.ParsBook.org
  SDRMAP V نرم افزار 8.01
  8
  download  راهنمایی هایی در مورد نرم افزار پریماورا (کنترل پروژه )

  راهنمایی هایی در مورد نرم افزار پریماورا (کنترل پروژه )  
   


  برنامه ریزی وکنترل پروژه
  Primavera Project
  Planner
  Primavera Project Planner (P3)
  ٢
  :: File منوی
  در منوی فایل گزینه های زیادی می باشد که به ترتیب توضیح داده خواهند شد.
  :File / Open
  نشان می دهد وبا انتخاب هرکدام و کلیک Project این گزینه تمام فایلهای ساخته شده را در قسمت
  می باشد که آدرس فایل را می دهد. Folder فایل مورد نظر باز می باشد. قسمت دیگر Open کردن
  می باشد. در اینجا با انتخاب هر پروژه نام وزیر پروژه Project Group \ Project Name قسمت دیگر
  بودن را مشخص می کن د . قسمت دیگر جعبة می باش د که با علامت زدن آن
  تغییراتی اعمال کرد. Activity ID میتوان در
  در قسمت پایین سه باکس وجوددارد.
  که با انتخاب آن پنجره ای باز می شود که از دو قسمت تشکیل شده اس ت . قسمت Overview (١
  و TARGETS اول مشخصات پروژ ه مورد نظ ر را نشان می دهد و قسمت دوم ازدو بخش
  مشخصات کلی پروژه درج شده GENERAL تشکیل شده است؛ که بازدربخش GENERAL
  می MS PROJECT در BASE LINE که این قسمت مثل TARGETS است و در بخش
  می باشد و با PROJECT CODES باشدو البته بعدًا توضیح کامل داده خواهد شد. گزینة دیگر
  Exclusive
  Primavera Project Planner (P3)
  ٣
  کلیک کردن این گزینه پنجره ای باز می شود که می تو ان در آن اطلاعاتی از قبیل مدیر پروژه،
  TRANSFER وضعیت پروژه و غیره را در اینجا معرفی کرد و همچنین می توان از طریق
  پنجره باز می TRANSFER کردن از پروژ ه دیگرآنها را به این پروژ ه انتقال داد پس با انتخاب
  شود.
  OK کنم با کلیک کردن Cancel که انتقال ب دهم یا Transfer Will Overwrite Your Dictionary
  را Transfer پنجره ای باز می شود که تمام پروژة در آن قراردارد و با انتخاب پروژة مورد نظر دکمة
  کلیک کرده و انتقال صورت می گیرد.
  که با انتخاب آن پنجره ای باز می شودکه از دو قسمت تشکیل شده اس ت . قسمت Options (٢
  م ی باش  د که در واقع تصویری از پروژه را با یک نام ذخیره می کند و درابتدا Layout اول
  های Layout ای پروژه باز شود پس می توان بی نهایت Layout میتوان مشخص کرد با چه
  عمل می کند و می توان layout است که این هم مثل Filter گوناگون تعریف کرد . قسمت دوم
  استفاده می شود. All Activity با انتخاب هر فیلتری پروژه را باز کرد که معمولاً از
  برای پروژه انتخاب کرد User که باانتخاب آن پنجره ای باز می شود که می توان یک Access (٣
  که از این قسمت زمانی که از شبکه داریم استفاده میکنیم بهره می جوییم هم چنین اگر
  روش ن می شودو از این طریق می توان Restrictions را انتخاب کنی م جعبة Restricted
  قرارداد و این که با چه فیلتری فایل مورد نظر باز شود. User محدودیت برای
  Primavera Project Planner (P3)

  دانلود1
  دانلود2

  ۴

  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :