تبلیغات
مدیریت - مطالب کنترل پروژه

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی استPublished and maintained by Project
Management Institute (PMI), the
PMBOK Guide is recognized as the
basic reference and the world’s de facto
standard by the project management
profession. It describes the generally
accepted knowledge and practices
necessary to complete projects
successfully.


This module overviews basic processes for organizing and managing a project team – a group of people charged with the responsibilities for completing the project. Emphasis is on PMBOK processes for (a) human resource planning, (b) acquiring the project team, (c) developing the team, and (d) managing the project team. This module culminates with participants initiating the conceptual design, development, and creation of the Staffing Management Plan associated with their individual class project


اندرزها


This article deals with distribution strategies for volume and premium brands in the automobile industry. Like some other consumer
markets, the car market has become subject to substantial overcapacity in the last decade and subject to a pressure to keep costs low,
while at the same time manufacturers emphasize immaterial values and attempt to strengthen the brand to get an advantage over
competitors.
A number of theoretical themes are related to extensive case studies carried out in Sweden, the UK, Germany, Spain and Australia.
One hundred and nine interviews were carried out with manufacturers, importers, dealers and industry experts. Theories used in the
study emerge from two research traditions. First, perspectives on corporate identity and brand management are applied to distribution
channels. Second, theories on channel structure, i.e. the choice of selling through one channel or dual-multi-distribution; solus- and
multi-franchising; and channel ownership, i.e. direct and indirect channels are applied. Theories are woven together in a concluding
analysis of distribution strategies for volume and premium brands.
Some conclusions on the brand’s influence on distribution strategies emerge in the study. The findings suggest that while distribution
activities may be shared among channel members in a channel selling volume brands, there is a great need for coordination in channels
selling premium brands to secure premium values that reflect the brand’s raison d’eˆtre and justify its price premium. Anchorage in the
local market is crucial for motivating the volume brand dealer, and also critical for volume dealers to stay viable and competitive.
Identification with the local dealer appears to be crucial in designing distribution strategies for volume brands. A premium brand is less
related to the local market: Rather, its competitive advantage is based on strong brand identification and the consumer is likely to be
attracted by the image of the premium brand than by the local dealer. Creating a consistent brand experience is thus decisive for premium
brands whose content to a great extent is global and goes beyond the influence of local dealers and cultures. Moreover, an understanding
of the brand is suggested to be indispensable in analysing push–pull mechanisms. While pull systems are associated with higher channel
efficiency, the study suggests that pull systems are unlikely to work for volume brands: high manufacturing overcapacity is beyond the
influence of individual manufacturers, thus industry overcapacity forces volume brand manufacturers to push cars to the market.
Premium brands, with demand in reasonable balance with supply, may restrict the use of push systems without losing sales volume.
r 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.


Network marketing organizations, or NMOs, are retail selling channels that use independent distributors not only to buy
and resell product at retail, but also to recruit new distributors into a growing network over time. Commissions and markups
on personal sales volumes, and net commissions on the personal sales volumes of downlines, are the methods of
compensation commonly used to motivate NMO distributors. In this paper, we develop, analyze, and calibrate a dynamic
decision model of the growth of a retail NMO. Descriptive and prescriptive insights show how compensation and other
model parameters affect distributor motivation, sales, and network growth and profitability. q1998 Elsevier Science B.V.
All rights reserved.


The authors investigate the impact of satisfaction on loyalty in the
context of electronic commerce. Findings of this research indicate
that although e-satisfaction has an impact on e-loyalty, this
relationship is moderated by (a) consumers’ individual level factors
and (b) firms’ business level factors. Among consumer level factors,
convenience motivation and purchase size were found to accentuate
the impact of e-satisfaction on e-loyalty, whereas inertia suppresses
the impact of e-satisfaction on e-loyalty. With respect to business
level factors, both trust and perceived value, as developed by the
company, significantly accentuate the impact of e-satisfaction on
e-loyalty.  2003 Wiley Periodicals, Inc.


مقدمه
یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی در دنیای امروز ، برخورداری کشورها از
زیرساختهای مطمئن اقتصادی متکی به صنایع مادر و تاسیسات زیر بنائی می باشد.
عمرانی به ویژه نیروی  دارا بودن منابع لازم برای اجرای پروژه های بزرگ صنعتی
انسانی ماهر و مدیر از شروط اصلی برای رسیدن به این امر مهم می باشد.
امروز توان مدیریتی ، مدیران کار آمد ، عنصری شناخته شده و اساسی در طراحی و
هدایت سیستمها می باشند در واقع اعمال صحیح مدیریت تاثیری مستقیم در بهبود
روشها ، تقلیل هزینه ها ، افزایش بازدهی ، رشد کمی و کیفی و کاهش زمان اجرای
طرحها و برنامه ها دارد.

دانلود


عملکرد دفتر طرح های عمرانی یک دانشگاه (نمونه)و استفاده از نرم افزار   msp

üبه منظور کنترل هر پروژه در حال اجرا، دوره های منظم هفتگی تعریف شده که در هر هفته یک جلسه کنترل پروژه  به صورت ثابت و یک جلسه مدیریتی به تناسب نیاز برگزار می شود.
üدر این جلسات برنامه پیشرفت هفته قبل پروژه با واقعیت مقایسه و برنامه کاری هفته بعد از پیمانکار اخذ می شود ضمن آنکه مسایل و مشکلات پروژه فی مابین مشاور و پیمانکار طرح و رفع می گردد.
üبرای پروژه های در حال طراحی نیز در مقاطع انتهای فاز و تحویل مدارک جلسه برگزار می شود.
üبه منظور ایجاد هماهنگی و طرح مسایل پروژه ها و استفاده از نظرات جمعی کارشناسان دفتر، هر هفته در محل دفتر طرح های عمرانی جلسه هفتگی با حضور همه کارشناسان دفتر برگزار می شود و نتایج آن تا به هفته بعد پیگیری    می شود.
üبه منظور دریافت استراتژی های دانشگاه در حوزه طرح های عمرانی، جلسات با معاونت طرح و توسعه و جلساتی با عنوان شورای طرح های عمرانی برگزار شده، نتایج با ریاست محترم دانشگاه هماهنگ و تصمیم های لازم اتخاذ      می شود.
دانلود


فساد اداری

فساد اداری و لزوم پرداختن به آن

دانلود


موافقتنامه و شرایط عمومی وخصوصی پیمان نشریه4311سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود


کتاب راهنمای دانش مدیریت پروژه
کتاب راهنمای PMBOK  استاندارد ملی آمریکا
در امور مدیریت اجرایی ومهندسی عمران "مکانیک "برق"صنایع و ...


مقدمه
براساس چشم انداز ده ساله تدوین شده، ظرفیت تولید صنعت
پتروشیمی در پایان سال 1393 به 70 میلیون تن و ارزش تولیدات آن
به بیست میلیارد دلار می رسد و به این ترتیب سهم این صنعت در
4 درصد خواهد رسید. میزان سرمایه گذاری / تولید ناخالص داخلی به 8
پروژه های برنامه ریزی شده جهت اجراء تا پایان برنامه پنج ساله پنج م
در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بالغ بر 100 میلیارد دلار می باشد
که سهم پروژه های صنایع پتروشیمی از آن حدود 25 میلیارد دلار
است، یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد که طی 10
1 میلیارد دلار به بیش از 20 / سال آینده فروش سالانه خود را از 9
میلیارد دلار برساند.
پرواضح است که بهبود چند درصدی در جهت تسریع اجرای پروژه ها و
کاهش هزینه های مصرف شده چه تبعات مثبتی را برای اقتصاد کشور
به ارمغان خواهد آورد . لذا ارتقاء توان کلیه ی دست اندرکاران اجرای
پروژه های پتروشیمی باید مدنظر قرار گیرد.
با امعان نظر به موارد بالا ، مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت
تسهیل و تسریع بهبود عملکرد طراحی و » پروژ ه با م أموریت
اجرای پروژ ه های پتروشیمی در جهت تحقق اهداف پروژ ه ها و در
در شرکت مدیریت توسعه « چارچوب هزینه، زمان و کیفیت بهین ه
شکل گرفته و حرکت خود را آغاز (PIDMCo) صنایع پتروشم ی
نموده است.
مرکز تحقیقات و توسع ه ی مدیریت پروژ ه به این نتیجه رسیده است که
ارتقاء ظرفیت های مدیریت پروژه بدون انجام پروژه های پژوهشی و
زیرساختی، توسعه ی استانداردها، فرهنگ سازی، ترویج و آموزش مدیریت
پروژه میسر نخواهد گردید . در همین راستا در زمینه ی ترویج دانش
مدیریت پروژه اولین کتاب استاندارد عملی انجمن مدیریت پروژ ه برای
ساختارهای شکست کا ر را به وسیله کارشناسان مرکز ترجمه و به چاپ
رسانید و اکنون مرکز بسیار مسرور است که دو کتاب حاضر را که ترجمه و
در قالب کتاب چاپ شده (PMP®) متن اصلی آزمون حرف های مدیریت پروژ ه
د
در (PMBOK®) و استا ندارد کتاب راهنمای پیکر هی دانش مدیریت پروژ ه
قالب کتاب الکترونیکی در لوح فشرده می باشند را به کلیه ی علاقه مندان
علاقه مندان دانش ،(PMP®) شرکت در آزمون حرف های مدیریت پروژ ه
مدیریت پروژه، دست اندرکاران و ذی نفعان پروژه تقدیم نماید.
متخصصین حرفه ای مدیریت پروژه کسانی محسوب م ی شوند که بتوانند علاوه
بر تجربیات اجرا ی ی در آزمون حرفه ای مدیریت پروژه شرکت کرده و موفق به اخذ
شوند . امروزه این آزمون توسط انجمن مدیریت پروژه (PMP®) گواهی نامه آزمون
آمریکا در بیش از 1700 نقطه جهان و در بیش از 100 کشور و به 10 زبان زنده
دنیا برگزار می شود، به طوری که طبق تحقیقات ب ه عمل آمده از سوی انجمن مدیریت
تا سال 2000 میلادی (PMP®) کلیه ی دریافت کنندگان گواهی نامه (PMI®) پروژه
8934 نفر بود هاند که نسبت ب هسال 1999 میلادی رشد 59 درصدی داشته است.
امید است که دو کتاب حاضر بتوان ند مرجع و راهنمایی مفید برای
موفقیت شرکت کنندگان ایرانی در آزمون حرفه ای مدیریت پروژه واقع
گردند و شاهد رشد چشمگیر دانش مدیریت پروژه در سطح
دست اندرکاران و ذی نفعان پروژه باشیم.
در پایان لازم می دانم که از زحمات کلیه ی کارشناسان مرکز
تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه و همچنین انتشارات شرکت ملی
صنایع پتروشیمی و سایر دست اندرکارانی که زحمات وافری را جهت
ترجمه و انتشار کتاب حاضر متقبل گردیدند، نهایت سپاسگذاری را
داشته باشم.
کمال رسولی
رئیس مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژهدانلودTechnical Communication Gis

Download


نرم افزار    primavera   
  


دانلود
نرم افزار کنترل پروژه ساختمانی

Msp 2010

download


  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

همه پیوندها