تبلیغات
مدیریت - مطالب مدیریت استراتژیک

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی استدر سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه
كسب و كار یافته است. بسیاری از محققان و مدیران شركت ها به این نتیجه رسیده اند كه با ارزش ترین دارایی یك
شركت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند و دانش برندینگ است. با وجود این، مفهوم هویت برند كه عاملی درون
سازمانی و یكی از مهمترین مباحث در حوزه بازاریابی و برند است، كمتر مورد توجه قرار گرفته است .


اندرزهابرگزیده از مجله مروری بر  کسب وکار  هارواردAbstract
Market of the 21st century, covering countries from all over the world, is enormously big. Products and services, presented in markets, are of very big variety. In order for companies to succeed in selling their products and services, they need to know the market they operate within, what are its characteristics and behaviour
This thesis is concentrated on business-to-business market segmentation, or in other words industrial market segmentation, for the American Chamber of Commerce in Finland. AmCham Finland operations cover two absolutely different markets – the market of Finland and of the United States. The range of offered services is different for different customers and the customers of AmCham are quite different from each other. AmCham Finland had a strong need in analyzing its current pool of customers (member companies), and completing a market segmentation of the current member companies was considered as a solution for this need.


یکی از بزرگترین مشکلات افرادی که به دنبال درآمد هستند این است
که نمی دانند از کجا باید شروع کنند. اغلب افراد با یک دیدگاه ساده و
بدون تجربه وارد بازار می شوند و خیلی زود شکست می خورند و از
همه چیز نا امید می شوند. من هم همین اوضاع را داشتم تا اینکه تصمیم
گرفتم بسیار دقیق به این موضوع نگاه کنم. مطالبی را که در این کتاب می
خوانید حاصل چندین سال تجربه, چندین سال خرید و فروش و قرار
گرفتن در مشاغل مختلف است. و توانسته ام نقاط قوت و ضعف بازار را
بخوبی شناسایی کنم .
دستیابی به بالاترین مقام سازمانی كه در آن مشغول به كار هستید، به سان دستیابی به قل  ه یك كوه بلند و
استوار است . اگر تصمیم گرفت ه اید ب ه قله این كوه برسید باید خودتان را برای یك كوهنودری واقعی آماده كنی د .
بدین منظور گام مهمی كه باید بردارید این است كه بالاترین مقام سازمان یعنی مدیر عالی را درك كنی د . درك
كردن مدیر عالی سازمان گام مهمی را برای صعود به این قله بلند و دشوار اس ت . مزایای بسیاری نیز دارد از جمله
اینكه خطر اخراج شدن را از شما دور م ی كند و باعث م ی شود با سرعت بیشتری ترفیع بگیرید و خودتان را برای به
عهده گرفتن رهبری آماده نمایی د . افزون بر آن درك كردن مدیر عالی صعود به ق ل ه سازمان را برایتان نشاط آورتر
و لذ ت بخش تر می كند. در فصول مخ ت لف این كتاب جنب ه های گوناگون موضوع "چگونه چون یك مدیر عالی بیندیشی م "
تشریح می گردد.هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تحقیقات صورت گرفته شده در حوزه مدیریت بازاریابی در چند سال اخیر است. خلا وجود
تحقیقی که جهت دهی تحقیقات اخیر در دانشگاه های ایران را نشان دهد، بیش از پیش احساس می شد. برای انجام این مهم
ابتدا مدل جامعی که تمام فضای مدیریت بازاریابی را در بر داشته باشد تهیه و مورد بررسی برخی خبرگان این حوزه قرار
گرفت. در مرحله بعد اطلاعات 340 مقاله پذیرفته شده داوری شده از 21 کنفرانس داخلی در حوزه مدیریت بازاریابی از
سال های 1384 تا تابستان 1388 ، شامل عنوان مقاله، نام محققان، جنسیت، تحصیلات، آخری ن محل و رشته تحصیلی
(دانشکده های اعضای هیأت علمی)، کلمات کلیدی و هم چنین نام و سال کنفرانس گردآوری شد و سپس با توجه به عنوان و
کلمات کلیدی، هر مقاله به حداکثر 3 حوزه مدل تخصیص داده شد. در نهایت با استفاده از فراتحلیل کیفی و آمار توصیفی به
تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو حوزه جمعیت شناختی محققان و توزیع ارجاعات در فضای مدیریت بازاریابی پرداخته شد. در
زمینه سهم دانشگاه ها در تحقیقات از 560 تحقیق مربوط به دانشگاه های کشور، بیش ترین میزان محقق در کشور مربوط به
دانشگاه تربیت مدرس به مقدار 88 نفر می باشد. از 561 ارجاع موضوعی، در سطح اصلی، فلسفه و مفاهیم بازاریابی با 193
ارجاع بی شترین و مدیریت تلا شهای بازاریابی با 23 ارجاع کم ترین توجه محققان را به خود اختصاص داده بودند.


تدوین استراتژی در اساس، برای پیش رفتن با شرایط رقابتی
است.
* رقابت فقط با در نظر گرفتن سایر رقبا مشخص نمی شود،
بلكه رقابت در هر صنعت ریشه در اقتصاد بنیادین و نیروهای
رقابتی موجود در صنعت دارد كه نقش آنها بسیار فراتر از
نقش رقبای فعال در صنعت است.
* وضعیت رقابت در هر صنعت به پنج نیروی اساسی بستگی
دارد.
* دانستن ریشه های شكل دهنده ی نیروهای رقابتی موجب
ایجاد پایه ای برای تصمیم گیری های استراتژیك می گردد و
به تشخیص نقاط اصلی ضعف و قوت شركت كمك م یكند.
* قوی ترین نیرو یا نیروهای رقابتی، تعیین كننده ی میزان سود
دهی صنایع هستند و از اینرو در تدوین استراتژی از بیشترین
اهمیت برخوردارند.
* بهبود مداوم كارایی عملیاتی جهت كسب سودآوری بیشتر
لازم است اما كافی نیست. با گذشت زمان طولانی شركت -
های محدودی موفق شده اند بر پایه ی كارایی عملیاتی به
رقابت بپردازند و در صدر رقبا قرار گرفتن هر روز سختتر از
گذشته میشود. دلیل این امر انتشار سریع بهترین روش ها
است. رقبا به سرعت تكنی ك های مدیریتی، فناوری های
جدید، بهسازی نهادهها و راههای پاسخگویی بهتر به نیاز
مشتریان را تقلید م ی كنند. راه حلهای كلیتر كه در شرایط
متعدد قابل اتخاذ هستند، سرعت انتشار بیشتری دارند. شاهد
این امر گسترش تكنیكهای كارایی عملیاتی است.Effective succession management integrates multiple talent management processesعلم مدیریت رویكردی كمی به تصمیم‏گیری است كه بر متدهای علمی حل مسئله متكی است

 


واژه‏ های مترادف با علم مدیریت تحقیق در عملیات و علم تصمیم‏گیری است
علم مدیریت یا تحقیق در عملیات ریشه در جنگ جهانی دوم دارد، و به یمن كامپیوتر جایگاه رفیعی در صنعت و كسب و
كار یافته استحوزه‏ های كاربردی اصلی علم مدیریت یا علم تصمیم‏گیری عبارت‏ند از پیش‏بینی، برنامه زمانبندی تولید، كنترل موجودی،
بودجه‏ بندی سرمایه‏ ای، و حمل‏ ونقلادامه  


 دانلود   


برنامه ریزی استراتژیک 


   به طور اساسی برنامه‏ ریزی استراتژیك یا راهبردی “ كوششی سازمان یافته و منظم برای تصمیمات مبنایی و اجرای اقدامات زیربنایی است كه ماهیت فعالیت یك سازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با دیگر سازمانها در چارچوب قانون نشان می‏دهد .

آن عبارت از مجموعه تصمیمات و فعالیتهایی است كه از تنظیم و اجرای استراتژیهای طراحی شده برای كسب اهداف یك سازمان ناشی شده باشد“.ادامه دانلود


ضرورت بازاریابی  : تا زمانیکه فاصله تولید کننده و مصرف کننده کوتاه بود تولید کننده از نیازهای خواسته ها
سلایق آداب و رسوم مصرف کننده مطلع بود و به وجود بازاریابی و مدیریت بازار نیازی احساس نمی شد
اما در شرایط اقتصادی که بسیاری از شرکتهای بزرگ مرزهای ملی را برای فعالیتهای تجاری خود کوچک یافته اند جهانی فکر می کنند و در سطح جهانی محصولات خود را توزیع می نمایند فعالیت های بازاریابی زیادی
باید انجام شود تا کالا از تولید کننده به مصرف کننده برسد. در واقع بازایابی شامل کلیه عملیاتی است که
در فاصله تولید تا مصرف باعث تسریع در جریان هدایت کالاها یا خدمات به سوی مصرف کننده می گردد.

ادامه دانلود


مدیریت استرتژیک HRM 
گفته می شود که مهمترین جنبه هر کسب و کاری اعتصاب کارگران وناگهانی ترک کردن کار می با شد . در واقع کارکنان و مدیریت آنها از عوامل کلیدی
دستیابی به مزیت رقابتی هستند. با توجه به تغییرات سریع تکنو لو ژیکی و رشد فزاینده رقابت و جهانی شدن کسب و کار ها به دنبال نیروی انسانی
هستند که بتوانند بر ایشان مزیت رقابتی ایجاد کند.
این ایده که منابع یک شرکت می تواند نقش استراتژیک در موفقیت شرکت بازی کند منجر به شکل گیری زمینه ای از تحقیقات به نام مدیریت استراتژیک
منابع انسانی SHRM شد . این رشته نسبتا جدید ارتباط بین مدیریت و منابع انسانی را بیان می کند .
رایت و مک کلند 1992 مدیریت استراتژیک منابع انسانی را الگویی برنامه ریزی شده برای استفاده از منابع انسانی با هدف قادر ساختن سازمان در
رسیدن به اهداف مورد نظر تعریف کرده اند .
ادامه دانلود


خلاصه کتاب تئوری سازمان : مدرن تفسیری و پست مدرن
تالیف ماری جو هچ : ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

ادامه دانلود


  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

همه پیوندها