تبلیغات
مدیریت - مطالب دروس تخصصی نقشه برداری

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی استقطعات پل های پیش ساخته (SEGMENT) در کارخانه تولید قطعات بتنی بصورت کام و زبانه ساخته شده و در کارگاه اجرایی در کنار هم
قرارداده میشوند تا مقاطع طولی و عرضی طرح را ایجاد نمایند . در این روش بتن ریزی قطعه اول مابین قالب فلزی متحرک (MASK) و قطعه
ثابت فولادی ) BULKEAD ( انجام می پذیرد و جهت تولید قطعات بعدی ، قطعه قبلی تولید شده بعنوان قالب فلزی متحرک مورداستفاده قرار
می گیرد. خطای محاسبه هندسه یک قطعه بصورت تجمعی باعث ایجاد خطا در هندسه قطعات بعدی می گردد ، خطای یک میلیمتر در هندسه
قطعه 2 متری اولی باعث بروز خطای 22 میلیمتر در یک دهانه 25 متری و خطای آن در قطعه دومی سبب خطای 22 میلیمتری خواهد شد . لذا
خطای ساخت هر قطعه بایستی در ساخت قطعات بعدی تصحیح شده تا شاهد تجمع خطاها نباشیم. تعیین سیستم های مختصات در محل کارخانه ،
موقعیت نقاط نشانه بر روی قطعات بتنی، دقت وسایل اندازه گیری ، مشاهدات مورد نیاز ، فیلتر نمودن مشاهدات غیرقابل قبول ، سرشکنی
( ADJUSTMENT ( مشاهدات به منظور انتقال مختصات از فضای کارخانه به کارگاه و بالعکس مورد بررسی قرار می گیرد . خروجی
محاسبات ، اطلاعات لازم جهت تنظیم قطعه قالب فلزی متحرک (MASK) و مختصات اجرایی (ERECTION) قطعه ساخته شده می باشد .
برای دستیابی به دقت قابل قبول اجرایی بایستی مختصات نقاط نشانه ها بر روی قطعات بتنی با خطای نسبی دودهم میلیمتر اندازه گیری شوند . نقش
عوامل اجرایی مجرب نقشه برداری برای دستیابی به دقت مذکور را نمی توان نادیده گرفت . روش مذکور در پل طبقاتی شهید صدر مورد ارزیابی
قرار گرفت


The first four chapters are of purely introductory nature. Chapter 1 and Chapter 2 are concerned with
general mappings from Riemann manifolds to Riemann manifolds and with general mappings from
Riemann manifolds to Euclidean manifolds and present the important eigenspace analysis of types
Cauchy–Green and Euler–Lagrange


•Currently 26 satellites in ~12 hour circular orbits at 55 degree inclination to the equator (~25,500 Km. Radius)
•Currently broadcast on two L-band frequencies with a pseudorandom bi-phase modulation.
•Multiple atomic clocks for control of system timing.


نقشه زمین شناسی ایران 


اندرزها1.1 ERROR TYPES
Gross errors are, in fact, not errors at all, but results of mistakes that are due to the carelessness
of the observer. The gross errors must be detected and eliminated from the survey measurements
before such measurements can be used. Systematic errors follow some pattern and can be expressed
by functional relationships based on some deterministic system. Like the gross errors, the systematic
errors must also be removed from the measurements by applying necessary corrections. After all
mistakes and systematic errors have been detected and removed from the measurements, there will
still remain some errors in the measurements, called the random errors or accidental errors. The
random errors are treated using probability models. Theory of errors deals only with such type of
observational errors.
1.2 PROBABILITY DISTRIBUTION
If a large number of masurements have been taken, the frequency distribution could be considered
to be the probability distribution. The statistical analysis of survey observations has indicated that
the survey measurements follow normal distribution or Gaussian distribution, being expressed by
the equation.


آزمون نظام مهندسی 94  نقشه برداری


آزمون نظام مهندسی خرداد 93  نقشه برداری


به طور كل ی نقشه بردار ی را میتوان علم تهیه و پیاده كردن نقشه دانست . اما به د لیل  گستردگی
زیاد این علم در دنیای امروز تعر یف بالا را نمی  توان جامع دانست . كنترل كاره ای اجر ایی و تعیین
میزان نشست ساختمانهادر عملیات ساختما نی و مونتاژ واحدها ی تو لیدی و صنعت ی ، طرحها ی
مربوط به تسطیح اراضی در شهرسازی و كشاورزی ، و كنترل دایمی انحراف سدها از نظر فشار آب
در تاسیسات آبی انتقال نقاط و امتدادها در معادن و راهها ی زیرزمینی ، بررسی تغییرات پوسته زمین
در زم ین شناس ی وژئو فیزیك ، تعیین میزان عمق آب و تهیه نقشه ها ی در یانوردی در كشتیرانی و
بندر ساز ی ، تهیه نقشه ها ی در یا نورد ی در كشتیرانی و بندر ساز ی ، تهیه نقشه ابنیه و آثار تاریخی
در باستان شناسی پیكره های دیگری از دامنه فعالیتهای علم نقشه برداری را تشكیل می دهد .

ادامه دانلودGIS  به سادگی یك سیستم كامپیوتری صرفاً برای تولید نقشه نیست گرچه قادر به تولید انواع نقشه ها در مقیاس های مختلف و در سیستم های

تصویر متفاوت و با رنگهای متنوع می باشد
.

GIS یك ابزار تحلیلی اطلاعات فضائی است. مهمترین ویژگی این سیستم اینست كه امكان شناسائی روابط فضائی میان عوارض مختلف روی

نقشه را فراهم
می سازد.

GIS  صرفاً وسیله ای برای ذخیره و نگهداری نقشه نیست (ثبت اسناد نقشه ای)، بلكه ابزاری است كه برای اهداف خاصی، اطلاعات را نیز

ذخیره می سازد.

GIS اطلاعات مكان دار فضائی را با اطلاعات جغرافیائی یك پدیده خاص روی نقشه مرتبط می سازد. اطلاعات به شكل عوارض جغرافیائی

در كامپیوتر ذخیره می شود.مثلاً شبكه راهها بایك سری خطوط روی نقشه مشخص می گردد كه به تنهائی اطلاعات چندانی راجع به جاده

ارائه نمی كند. برای دستیابی به اطلاعات مربوط به جاده ها مانند عرض جاده، نوع جاده، طول جاده، سال احداث و غیره بایستی به


پایگاه اطلاعاتی مربوطه مراجعه نمود و سپس با تلفیقی از این دو نوع اطلاعات، نقشه جدیدی با اطلاعات بیشتر تولید نمود.

به عبارت ساده، یك GIS صرفاً نقشه با عكس ها را نگهداری نمی كند، بلكه یك پایگاه اطلاعاتی با توجه به كلیه اصول و معیارهای فنی و

علمی آن ایجاد می نماید. مفهوم پایگاه اطلاعاتی در یك
GIS بسیار مهم است و آن را از یك سیستم ساده یا كامپیوتری نقشه كشی متفاوت

می سازد. در
GIS سیستم مدیریت اطلاعات نیز به صورت جزء پیوسته آن در آمده است.

ادامه دانلودسیستم اطلاعات جغرافیایی مجموعه ای از ابزارها برای جمع آوری ذخیره سازی وبازیافت ارادی
و تبدیل و نمایش داده های مکانی از جهان واقعی به مجموعه مقاصد ویژه می باشد.
دانشمندان زیادی مفهوم و تعریف GIS   را همچون MARBEL1983 به عنوان یک سیستم جا به جایی
داده های فضایی می دانند برای دانشمندانی چون BURROUGH1986   GIS را بعنوان یک مجموعه
ابزار نیرومند و قوی برای جمع آوری ذخیره سازی بازیافت در جهان بیان می دارد . BERRY1986  نظر
متفاوتی داشته و معتقد استGIS  یک سیستم اطلاعات فضایی اتوماتیک برخوردار از منابع اطلاعات
غیر فضایی است .

ادامه دانلود1-بیش از 80 درصد اطلاعات مرتبط با مدیریت برنامه ریزی صنعت برق ماهیت مکانی دارند.
2-طبقه بندی عوارض بر حسب خصوصیات آنها و اندازه گیری (پیش بینی بار )مسیر یابی(خط)
مکان یابی (نیروگاه وپست ) تعیین روند تغییرات و ...
3-ارائه اطلاعات در احداث شبکه تعمیر نگهداری و بهره برداری از شبکه
4-تسلط بیش از پیش متخصصسن بر شبکه جهت برنامه ریزی و تهیه گزارشات مدیریتی

ادامه دانلود


آموزش نرم افزار کاربردی  CIVIL 3D 2010


ادامه دانلود


آموزش نرم  افزار کاربردی

 
CIVIL 3D
 


دانلود


  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

همه پیوندها