تبلیغات
محسن یعقوبی - مطالب انواع بازاریابی

محسن یعقوبی

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

Abstract

 

Purpose – The purpose of this paper is to outline the contributions presented in this special section on the selfie phenomenon and its significance for marketing practice and scholarship. Design/methodology/approach – The significance of the topic is reviewed and themes related to the selfie phenomenon and marketplace issues are discussed in connection with extant research. The contributions of each paper are briefly highlighted and discussed.

 

Findings – Although the selfie is a relatively new phenomenon, both marketing practice and scholarship have noticed its prominence in consumer lives and potential for generating marketplace insights. Despite its frequently presumed triviality, the selfie is a multifaceted phenomenon of significance to key marketing areas such as branding, consumer behavior or market research. Possible avenues for future research are outlined.

 

Originality/value – Key issues relating to research into the selfie phenomenon for marketing scholars are illuminated.

 

Keywords Branding, Social media, , Assemblage, Consumer identity Paper type Viewpoint


امروزه بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی و تجاری را موسسات خدماتی بر عهده گرفته اند .


Although customer complaining behavior has been studied in
the traditional market place, little research has been done on
handling online customer complaints. This study is aimed at investigating
the effects of post-purchase evaluation factors on propensity
to complain in the onhne versus offline-shopping environment.
Post-purchase evaluation factors from previous studies such as the
degree of dissatisfaction, importance of the purchase, perceived
benefits from complaining, personal characteristics, and situational
infiuences have been examined. A survey was conducted and its
results reveal the different impacts of post-purchase evaluation
factors on propensity to complain in the online versus offline
shopping environments. Further, the results suggest how propensity
to complain infiuence the customer's repeat purchase intention
both in online and offline shopping.


Managing customer trust, satisfaction, and loyalty attitudes of e-commerce services is very important for the long-term growth of many businesses. Previous research has shown that e-retailers experience difficulty maintaining customer loyalty despite the recent rapid growth in Business to Customer (B2C) e-commerce applications. Numerous studies have empirically examined B2C e-commerce customer trust, satisfaction, and loyalty attitudes in various countries. Nevertheless, empirical research on these key constructs of e-commerce in developing Arab countries is generally limited. Thus, the main objective of this paper is to identify the factors that influence the extent to which Saudi consumers trust, are satisfied with, and are loyal towards B2C e-commerce. This study draws on previous research to build a conceptual framework which hypothesizes relationships between these three e-commerce constructs and their antecedents. A survey was conducted among B2C e-commerce customers in the eastern province of Saudi Arabia using a structured self-administered questionnaire. The findings of this study show that B2C e-commerce customer loyalty in Saudi Arabia is strongly influenced by customer satisfaction but weakly influenced by customer trust. The study limitations, implications, along with directions for further research are discussed.


Customer loyalty is always the first focus of the company while lunching a new product in the market. The main objective of our study is to explain the key issue which effect customer loyalty globally in general and particular in Peshawar, KPK, and Pakistan. This research identify the correlation between the factors that we have identified and customer loyalty through hypothesis testing. We used 120 respondent for collecting the data for our study. The data was taken with the help of questionnaire which includes 9 variables and 27 questions and further more each variable includes 3 questions. The data was processed through SPSS. The result of this study shows positive relationship among the customer satisfaction, brand image, customer relationship, trustworthiness, product price, product quality, innovation, after sale services and customer loyalty. Our study conclude that long term business growth and sustainable success is influenced by customer loyalty. but the factors that we have selected for our study has significant relationship with customer loyalty. Our study suggests that the ‘customer is always right’ is golden principle to get customer loyalty.


The death of Apple’s CEO Steve Jobs left many in the business world wondering if Apple would also face a decline in health. However, the subsequent release and over-whelming demand of the new iPhone and iPad showed the world how much this product brand is loved by consumers. Yet what exactly makes Apple consumers loyal to Apple products with an array of similar, yet less expensive, products on the market? Understanding what makes Apple users loyal is important to all companies striving to replicate the kind of brand loyalty that Apple generates. Therefore, the purpose of this study is to investigate the antecedents of Apple’s brand loyalty including brand identification, brand personality congruence, and reputation using the theory base of social identity (Halliday and Kuenzel, 2010).
Data were collected using an online survey composed of questions regarding brand identification, brand personality, reputation, brand loyalty, and demographics. Respondents were strongly favorable to Apple’s attractiveness, favorability, and distinctiveness. Results support the hypothesis that brand identity has a positive significant effect on reputation. It was also supported that brand identity is positively related to brand personality congruence, but there does not appear to be congruence between brand personality and an individual’s persona. Results show Apple brand identity and brand personality congruence is positively related to Apple brand loyalty and although respondents expressed price sensitivity to technology a strong majority indicated they would buy additional products from Apple.


 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی استMarketing management research has advocated for the establishment of the relationship between service features
and customer loyalty in order to improve customer retention and organization performance. Despite consumer
behavior theory emphasizing the importance of customer personality in consumer decision making process,
establishing determinants of customer loyalty has been problematic. This study had a target population 845,000
and a sample size of 400 was selected from the population which included customers from Equity Bank, Kenya
Commercial Bank, Barclays Bank and Cooperative Bank, to establish the relationship between customer
personality, service features and customer loyalty in the banking sector in Homa Bay County. The study was
guided by a conceptual framework involving concepts of customer loyalty and customer personality which are
anchored on the theory of consumer behavior. The study used cross-sectional survey design, banks were selected
using stratified sampling and the customers were picked using simple random sampling. Respondents were met at
the ATM as they carry out their transactions. Data was collected using questionnaire and the reliability of the
instrument was tested using split-half method while validity was tested by use of experts who were the supervisors
of the researcher. Descriptive statistics, simple regression analysis, and moderated regression analysis were
used to analyze data. The findings show that the independent variables service features is a significant
determinants of customer loyalty among customers who had not that is service features (Fo=5.123˃Fc=3.860)
after moderation (Fo=3.545˃Fc= 3.020). Among customers who had changed their banks, service features had no
significant effect even after moderation with customer personality. The study concluded that customer personality
has a moderating effect on the relationship between service features and customer loyalty. The study recommends
that bank product managers should continuously modify their product offerings to suit their customers’
personality. The study may help the bank policy makers to predict customer loyalty using the models of customer
loyalty, it also contributes to the development of consumer behavior theory


نسبت دادن و یژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است كه در دهه ها ی اخیر كانون توجه
پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است كه م ی تواند در ایجاد
ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد


دانلود


تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین ارزش ویژه برند خدمات و مولفه های آن و رفتار خرید مصرف كنندگان در
بانك انصار است. آمیخته بازاریابی در واقع نقطه شروع حركت سازمانهاست كه شكلگیری ادراك مشتریان نیز از آن
ناشی میشود. پس از آگاهی مشتریان از محصول، ادراكی متناسب با پیامهای سازمان در ذهنشان شكل میگیرد كه به
رفتارهای بعدی آنها و وفاداری و خرید و یا عدم خرید منجر میشود. در این تحقیق، می كوشیم تا در ابتدا با ارایه مدلی
جامع از روند شكلگیری ادراكات و رفتارهای بعدی متناسب با آن به عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند خدمات و رفتار
خرید پرداخته و سپس با انتخاب متغیرهای مناسب از هر گروه به بررسی روابط بین آنها و رفتار خرید مصرف كنندگان
در بانك انصار بپردازیم. تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان بانك در سطح استان قزو ین ( 10 شعبه ) صورت
میگیرد كه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفته است .
تعداد نمونه آماری 385 مورد بوده و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل
از تحقیق روابط مطابق با مدل ارایه شده را تأیید مینمایند. از نتایج مهم میتوان به تأثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به
دهان از آمیخته بازاریابی و تأثیر زیاد آن بر خرید مشتریان اشاره كرد، در حالی كه این متغیر با ادراكات درونی هیچ
رابطهای ندارد. همچنین نقش متغیر عكسالعمل درونی و ادراكات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرفكنندگان بسیار
حائز اهمیت است. عكسالعمل درونی تنها از ادراكات درونی مشتری ناشی میشود و هیچ تأثیر مستقیمی بر روی ارزش
ویژه برند خدمات نداردبازاریابی صنعتی که به آنBusiness to Business Marketing


یا Organizational Marketing یاBusiness Marketing نیز گفته می شود،بارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در ارتباط با سازمان های کسب و کار. سازمان هایصنعتی، کالاها و خدمات را به منظور تأمین  اهدافی چون تولید کالاها و خدمات ، کسبسود، کاهش هزینه ها و غیره خریداری می کنند. برعکس بازاریابی محصولات مصرفی


عبارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در رابطه با افراد، خانواده ها و خانه دارها.نکته مهم در بازاریابی کسب و کار عبارتست از ایجاد ارزش برای سازمان های خریدار ازطریق کالاها و خدماتی که بر نیازها و اهداف خرید سازمانی تکیه دارد.


برند و وفاداری نسبت به آن از موضوعات مهمی می باشد که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه تلاش شده است مهمترین
عواملی که بر وفاداری مشتریان نسبت به یک برند تاثیرگذار است مورد شناسایی قرار گیرد. در ابتدا تحقیقات گذشته که با موضوع وفاداری به برند بوده
اند مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به برند شناسایی شدند. در ادامه با توجه به تحقیقات گذشته، به ارائه مدلی مفهومی
راجع به عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به برند پرداخته شده است که رضایت، اعتماد، نگرش به برند، تعهد، هویت برند و کیفیت به عنوان مهمترین عوامل
تاثیرگذار بر وفاداری به برند مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از آن راجع به متغیرهای مدل مفهومی توضیحاتی ارائه شده است.


Ov erview: Th e State of B2B Content Marketing IN NORT H AMERI CA
Greetings Content Marketers,
We have good news to report! B2B content marketers in North America are making strides: 42% consider
themselves effective, up from 36% last year.


امروزه، صفات اخلاقی به عنوان حلقه مفقوده کسب و کارها مطرح است. زیرا پژوهش ها نشان می دهند که کسب و کارها می توانند با
رعایت صفات اخلاقی به عنوان یک متغیر اثرگذار و با اهمیت نزد مشتریان، به رضایت، اعتماد و وفاداری پایدار که از اهداف اصلی و
بلندمدت آن ها هستند، دست یابند. در دنیای تجارت امروز، لزوم توانایی شرکت ها در افزایش حجم معاملات و درآمدهای خود از طریق
وفادار کردن مصرف کننده به واسطه فعالیت های شخصیتی، روان شناختی و ذهنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین هدف از
انجام این پژوهش، بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت اتومبیل با مطالعه موردی برند خودروی هیوندا می باشدهمه پیوندها