تبلیغات
مدیریت - مطالب فروش

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

Although customer complaining behavior has been studied in
the traditional market place, little research has been done on
handling online customer complaints. This study is aimed at investigating
the effects of post-purchase evaluation factors on propensity
to complain in the onhne versus offline-shopping environment.
Post-purchase evaluation factors from previous studies such as the
degree of dissatisfaction, importance of the purchase, perceived
benefits from complaining, personal characteristics, and situational
infiuences have been examined. A survey was conducted and its
results reveal the different impacts of post-purchase evaluation
factors on propensity to complain in the online versus offline
shopping environments. Further, the results suggest how propensity
to complain infiuence the customer's repeat purchase intention
both in online and offline shopping.


 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است
بازاریابی صنعتی که به آنBusiness to Business Marketing


یا Organizational Marketing یاBusiness Marketing نیز گفته می شود،بارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در ارتباط با سازمان های کسب و کار. سازمان هایصنعتی، کالاها و خدمات را به منظور تأمین  اهدافی چون تولید کالاها و خدمات ، کسبسود، کاهش هزینه ها و غیره خریداری می کنند. برعکس بازاریابی محصولات مصرفی


عبارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در رابطه با افراد، خانواده ها و خانه دارها.نکته مهم در بازاریابی کسب و کار عبارتست از ایجاد ارزش برای سازمان های خریدار ازطریق کالاها و خدماتی که بر نیازها و اهداف خرید سازمانی تکیه دارد.
همه پیوندها