مدیریت http://generalembasurveyor.mihanblog.com 2018-08-15T01:45:11+01:00 text/html 2018-04-10T16:31:56+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی customer complaining behavior http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1163 <font size="3">Although<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/StgWRQuJ9u/1357322805.1552ContentServer6.pdf" target="" title=""> customer</a> complaining behavior has been studied in<br>the traditional market place, little research has been done on<br>handling online customer complaints. This study is aimed at investigating<br>the effects of post-purchase evaluation factors on propensity<br>to complain in the onhne versus offline-shopping environment.<br>Post-purchase evaluation factors from previous studies such as the<br>degree of dissatisfaction, importance of the purchase, perceived<br>benefits from complaining, personal characteristics, and situational<br>infiuences have been examined. A survey was conducted and its<br>results reveal the different impacts of post-purchase evaluation<br>factors on propensity to complain in the online versus offline<br>shopping environments. Further, the results suggest how propensity<br>to complain infiuence the customer's repeat purchase intention<br>both in online and offline shopping.</font> text/html 2018-04-10T16:05:13+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی DETERMINANTS OF E-COMMERCE CUSTOMER SATISFACTION, TRUST, AND LOYALTY IN SAUDI ARABIA http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1162 <font size="3">Managing customer trust, satisfaction, and <a href="http://cdn.persiangig.com/preview/4f325833-94ea-4f4a-9cac-d77f236b8912/12_1_p05.pdf" target="" title="">loyalty</a> attitudes of e-commerce services is very important for the long-term growth of many businesses. Previous research has shown that e-retailers experience difficulty maintaining customer loyalty despite the recent rapid growth in Business to Customer (B2C) e-commerce applications. Numerous studies have empirically examined B2C e-commerce customer trust, satisfaction, and loyalty attitudes in various countries. Nevertheless, empirical research on these key constructs of e-commerce in developing Arab countries is generally limited. Thus, the main objective of this paper is to identify the factors that influence the extent to which Saudi consumers trust, are satisfied with, and are loyal towards B2C e-commerce. This study draws on previous research to build a conceptual framework which hypothesizes relationships between these three e-commerce constructs and their antecedents. A survey was conducted among B2C e-commerce customers in the eastern province of Saudi Arabia using a structured self-administered questionnaire. The findings of this study show that B2C e-commerce customer loyalty in Saudi Arabia is strongly influenced by customer satisfaction but weakly influenced by customer trust. The study limitations, implications, along with directions for further research are discussed</font> text/html 2018-04-10T15:56:46+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی DETERMINANTS OF E-COMMERCE CUSTOMER SATISFACTION, TRUST, AND LOYALTY IN SAUDI ARABIA http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1161 <font size="2">Managing customer trust, satisfaction, and<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/4f325833-94ea-4f4a-9cac-d77f236b8912/12_1_p05.pdf" target="" title=""> loyalty</a> attitudes of e-commerce services is very important for the long-term growth of many businesses. Previous research has shown that e-retailers experience difficulty maintaining customer loyalty despite the recent rapid growth in Business to Customer (B2C) e-commerce applications. Numerous studies have empirically examined B2C e-commerce customer trust, satisfaction, and loyalty attitudes in various countries. Nevertheless, empirical research on these key constructs of e-commerce in developing Arab countries is generally limited. Thus, the main objective of this paper is to identify the factors that influence the extent to which Saudi consumers trust, are satisfied with, and are loyal towards B2C e-commerce. This study draws on previous research to build a conceptual framework which hypothesizes relationships between these three e-commerce constructs and their antecedents. A survey was conducted among B2C e-commerce customers in the eastern province of Saudi Arabia using a structured self-administered questionnaire. The findings of this study show that B2C e-commerce customer loyalty in Saudi Arabia is strongly influenced by customer satisfaction but weakly influenced by customer trust. The study limitations, implications, along with directions for further research are discussed.</font> text/html 2018-04-09T13:38:54+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی Issues, Causes and Consequences With Customer Loyalty A case study of mobile Handset industry Peshawar, Pakistan http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1160 <font size="2"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/w6vQGNzzFX/1373431573.pdf" target="" title="">Customer loyalty</a> is always the first focus of the company while lunching a new product in the market. The main objective of our study is to explain the key issue which effect customer loyalty globally in general and particular in Peshawar, KPK, and Pakistan. This research identify the correlation between the factors that we have identified and customer loyalty through hypothesis testing. We used 120 respondent for collecting the data for our study. The data was taken with the help of questionnaire which includes 9 variables and 27 questions and further more each variable includes 3 questions. The data was processed through SPSS. The result of this study shows positive relationship among the customer satisfaction, brand image, customer relationship, trustworthiness, product price, product quality, innovation, after sale services and customer loyalty. Our study conclude that long term business growth and sustainable success is influenced by customer loyalty. but the factors that we have selected for our study has significant relationship with customer loyalty. Our study suggests that the ‘customer is always right’ is golden principle to get customer loyalty.</font> text/html 2018-04-09T13:35:09+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی ارتباط بین شخصیت برند با وفاداری مشتری در بخش تجهیزات نقشه‌برداری http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1157 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشریان دربخش تجهیزات نقشه برداری می باشد .یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول برند معتبر می باشد .ارزش نشان تجاری یک<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>اسم عبارت طرح نشانه یا ترکیبی از این عناصر است که تعیین کننده یک سازمان و متمایز کننده آن از سایر رقبایش می باشد وتوسط عقل,منطق,حواس و احساسات مشتریان مورد قضاوت قرار می گیرد . برند یک حرکت ذهنی روحی است که با ید در ذهن مصرف کنندگان ,خریداران ,سهامداران </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">امروزه شخصیت موضوع جذابی در بازار یابی است . (آکر 1996 ) شخصیت را یکی از ابعاد اصلی هویت برند و از متغیرهای اصلی اثرگذار در فرآیند تصمیم خرید مشتریان معرفی می کند .شخصیت موقعیت عالی از نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان ترسیم می کند و نگرش ها ، احساسات و دیدگاههای مشتریان را در مورد برند بیان می کند (گوثریه و همکاران , 2008) منظور داشتن رابطه عمیق با مشتریان بسیار حائز اهمیت است که می توانیم با استفاده از اعتبار نام تجاری خود به این هدف دست یابیم .شخصیت برند دقیق و نافذ است و به نسبت ویژگی های محصول تقلید و کپی کردن آن مشکل تر می باشد. نامهای تجاری می توانند ویژگی های شخصیتی مشابه انسان به خود بگیرد و آنچه مسلم است تمامی نامهای تجاری شخصیت دارند .شخصیت مناسب برند می تواند فرد را به برقراری یک رابطه عمیق با برند تشویق کند( ثریایی و حسن زاده<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>1391).</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:150%"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:.1pt;mso-line-height-rule:exactly; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیکترین متغیر در تصمیم گیری مشتری در هنگام انتخاب می دانند. یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. در بسیاری از بازارها، برند هویت ویژه ای برای یک محصول می آفریند و آنها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد. از نظر روانشناسی این گونه کالاها علاوه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بر کاربرد ظاهری، برای مشتری تشخص و اعتماد به نفس می آفریند، از این رو مشتری آماده است بهای متفاوتی برای آن بپردازد. علاوه بر این، نام تجاری برتر بطور ناخودآگاه برای مشتری به مفهوم کیفیت بهتر محصول است . مشتری با خرید یک محصول برند باور دارد که در مقابل پول خود چیز با ارزشی دریافت کرده است (گنجی نیا و اخوان,1390 ) یکی از عوامل مهم در شکل گیری وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات و در حالت کلی به برند یک سازمان، تصویری است که از شخصیت آن برند در ذهن مشتریان نقش می بندد. از این رو شرکت ها برای برند خود سرمایه گذاری های وسیع و بلندمدت به خصوص در زمینه تبلیغات، پیشبرد فروش و بسته بندی در نظر می گیرند؛ زیرا می دانند که قدرت بازار آن ها ناشی از ایجاد برند محصولات آنان است و برند قوی وفاداری مشتریان را برایشان به همراه می آورد .(عزیزی و همکاران ,1391 )</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:150%"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وفاداری مشتری ها امروزه کلید موفقیت تجاری محسوب می شوند با افزایش وفاداری مشتری ها سهم بازار ومیزان سود دهی بنگاههای اقتصادی بالا می رود. درک بازار با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتری ها و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگا ههای اقتصادی به وجود می آورد. با پیشرفت فناوری و رقابتی شدن بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی شر کت محسوب می شود. در همین راستا نام های تجاری از زمره با ارزش ترین دارایی های یک شر کت محسوب می شود که باعث افزوده شدنارزش نهایی محصول میشوند و در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستندو ممکن است ارزش ها اعتقادات سیاست ها و حتی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. اهمیت ایجاد و حفظ وفاداری مشتری تبدیل به تمرکز اصلی در بازار یابی شده است. سطح بالای وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث ایجاد یکسری مزیت های رقابتی برای شر کت ها و تاثیر مثبت بر افزایش در آمد نام تجاری و کاهش هزینه های بازاریابی می گردد. بنابراین امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاههای اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></p> <h1 dir="RTL"><a name="_Toc455328641"><span style="font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">1-2- بیان مساله</span></a><span style="mso-bookmark:_Toc455328641"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt; mso-bidi-font-size:18.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast"></span></h1> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">دنیای امروز تجارت در عصر فرا رقابتی قرار دارد، دورانی که در آن برندهای قوی بین المللی وارد عرصه های گوناگون تولید شده اند و بقای شرکتهای بزرگ از سوی رقبا با تهدید مواجه شده است. برای برخورد با این مساله شرکتهای نامدار جهانی باید ضمن ارزیابی وضعیت فعلی جایگاه برند خود و چگونگی درک مصرف کنندگان از آن، در پی حقفظ و تقویت جایگاه خود وارتقای آگاهی مصرف کنندگان از برند خود باشند (محمدیان و همکاران، 1389).</span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA">برند به عنوان یکی از ارکان بازی رقابتی امروز، عنصری است که باید به دقت تعریف، ایجاد و مدیریت گردد تا سازمانها و شرکت ها بتوانند با تکیه بر نقش راهبردی و مهمی که در تصمیمات راهبردی شرکتها و خلق تمایز در محصولات و فعالیتها، <a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size: 16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span></span></span></a>ایفا میکنند، به سودآوری دست یابند. اما مسئله این جا است که بخش های بازارهای کنونی که در حال رقابتی تر شدن هستند، روزبه روز کوچکتر میشوند و حفظ مشتریان قدیمی وجذب مشتریان جدید در آن به مراتب دشوارتر میگردد ودر این شرایط سازمانهایی موافق اند که بتوانند انتظارات مشتریان را به درستی کشف نموده، در راستای اعتلای شخصیت برند شرکت گام بردارند و از طریق وفادار ساختن مشتریان به برند شرکت،به نوعی هزینه جذب مشتری که پنج تا ده برابر بیشتر از حفظ مشتری است،(وای لین ,2010)</span><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast" lang="FA">به این ترتیب، شناساندن ویژگیهای یک برند مناسب به مشتریان و نقش آن در ایجاد و تحکیم وفاداری مشتریان به برند شرکت که به رشد و تحکیم حضور محصول شرکت در بازار خواهد انجامید، مساله ای است که شرکتها با آن سروکار دارند و این در حالی است که اغلب آنها مفهوم رقابت در فضای رقابتی جدید را بهدرستی درک نکرده و جهت گیری موثرینداشته اند که این عدم انطباق اثر تخریبی برروی جایگاه برند دارد (سید جوادین و همکاران، 1389). </span><span style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تقلیل یابد. (وای لین ,2010)</span><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast" lang="FA">به این ترتیب، شناساندن ویژگیهای یک برند مناسب به مشتریان و نقش آن در ایجاد و تحکیم وفاداری مشتریان به برند شرکت که به رشد و تحکیم حضور محصول شرکت در بازار خواهد انجامید، مساله ای است که شرکتها با آن سروکار دارند و این در حالی است که اغلب آنها مفهوم رقابت در فضای رقابتی جدید را بهدرستی درک نکرده و جهت گیری موثرینداشته اند که این عدم انطباق اثر تخریبی برروی جایگاه برند دارد (سید جوادین و همکاران، 1389). </span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast" lang="FA">مسئله ی مورد بررسی در این پژوهش اگرچه در ارتباط با چهار برندلایکا , نیکون , سندینگ, (صاایران </span><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">–</span><span style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast" lang="FA"> آتشین افزا ) میباشد، اما در واقع از چالش­های بسیاری از شرکتهای فعال در بخش تجهیزات نقشه برداری به شمار می آید. به جز تحقیقات محدود اخیر، نظیر پژوهش صورت گرفته توسط موتمنی وهمکاران (1389) تحت عنوان "تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان"، پژوهشهای چندان زیادی پیرامون ارتباط میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان صورت نپذیرفته است و همین امر ما را به نگارش این پژوهش و پاسخ به این سوال که چه رابطه ای بین ابعاد پنج گانه ی شخصیت برند نام و نشان های مورد مطالعه با وفاداری مشتریان آنها در بخش تجهیزات نقشه برداری وجود دارد، واداشته است. </span></p><br> text/html 2018-04-09T13:27:44+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی Exploratory examination on the loyalty of Apple customers http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1159 <font size="2">The death of Apple’s CEO Steve Jobs left many in the business world wondering if Apple would also face a decline in health. However, the subsequent release and over-whelming demand of the new iPhone and iPad showed the world how much this product brand is loved by consumers. Yet what exactly makes Apple consumers loyal to Apple products with an array of similar, yet less expensive, products on the market? Understanding what makes Apple users loyal is important to all companies striving to replicate the kind of brand loyalty that Apple generates. Therefore, the purpose of this study is to investigate the antecedents of Apple’s <a href="http://cdn.persiangig.com/preview/unUp2cwksf/131651.pdf" target="" title="">brand loyalty</a> including brand identification, brand personality congruence, and reputation using the theory base of social identity (Halliday and Kuenzel, 2010).<br>Data were collected using an online survey composed of questions regarding brand identification, brand personality, reputation, brand loyalty, and demographics. Respondents were strongly favorable to Apple’s attractiveness, favorability, and distinctiveness. Results support the hypothesis that brand identity has a positive significant effect on reputation. It was also supported that brand identity is positively related to brand personality congruence, but there does not appear to be congruence between brand personality and an individual’s persona. Results show Apple brand identity and brand personality congruence is positively related to Apple brand loyalty and although respondents expressed price sensitivity to technology a strong majority indicated they would buy additional products from Apple. </font> text/html 2018-02-28T01:28:58+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1 &nbsp; <br><font color="#000099"><font size="3"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b><br><br><br></b></font></font></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><span class="public-profile-url"><br>https://ir.linkedin.com/in/</span></font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><span class="public-profile-url"><span class="public-profile-url">mohsen-yaghoobi-2555aa132</span><br></span></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><span class="public-profile-url"><span id="ctl00_InsidePage_DataList1_ctl10_Label2" style="display:inline-block;color:Black;font-size:12px;width:710px;">شعری از جناب "مولانا" <br> <br> باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست.. <br>سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست.. <br>باران که شدى، پیاله ها را نشمار... <br>جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست... <br>باران ! تو که از پیش خدا مى آیی <br>توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست... <br>بر درگه او چونکه بیفتند به خاک <br>شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست <br>با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى <br>حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست <br>این بى خردان، خویش، خدا مى دانند <br>اینجا سند و قصه و افسانه یکیست <br>از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار <br>در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست <br><font color="#CC0000">گر درک کنى خودت خدا را بینى <br>درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی است</font><br></span></span></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><span class="public-profile-url"><span id="ctl00_InsidePage_DataList1_ctl10_Label2" style="display:inline-block;color:Black;font-size:12px;width:710px;"><br><br><br><br></span></span></font> text/html 2017-08-30T07:46:54+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی بررسی نقش شخصیت برند بر نتایج رابطهای آن در صنعت خرده فروشی پوشاک http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1154 <a href="http://cdn.persiangig.com/preview/La94oKriKb/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA.pdf" target="" title="">شخصیت برند </a>مفهومی جذاب در بازاریابی است که در دهههای اخیر مورد توجه محققان و مدیران اجرایی قرار گرفته<br>است. امروزه مصرف کنندگان با برندها به عنوان یک موجود، با هویت مستقل ارتباط برقرار میکنند و شخصیت برند که<br>در نتیجه ارتباطات بازاریابی شرکت است، بر این رابطه تأثیر مهمی دارد. در این تحقیق به بررسی نقش شخصیت برند بر<br>نتایج رابطهای آن در صنعت خردهفروشی پوشاک پرداخته شده است. نمونه آماری که 553 نفر از مشتریان پوشاک<br>خانواده از 5 شعبه مجاز این سازمان در سطح استان مازندران هستند گردآوری و مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.<br>سپس با جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم بصورت کتابخانهای و میدانی، و نیز استفاده از نرمافزار SPSS و LISREL<br>جهت اجرای آزمونهای آماری مربوط به بررسی اینکه چه رابطهای میان متغیرهای تحقیق وجود دارد، پرداخته شده<br>است. براساس بعد شخصیتی صلاحیت و شایستگی بالاترین نمره و بعد پیچیدگی و فریبندگی کمترین نمره را به خود<br>از دید مصرف کنندگان شناخته شد. نتایج مدلیابی » پرهیجان « و » شایسته « اختصاص دادهاند. یالیت به عنوان یک برند<br>معادلات ساختاری )تحلیل مسیر( همهی ابعاد شخصیت برند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل روی یکی از<br>متغیرهای وابسته اثر دارند. موثرترین بعد صلاحیت و شایستگی و کمترین بعد نیرومندی و استحکام است. بین متغیرهای<br>وابسته نیز روابطی برقرار است. اعتماد و دلبستگی به برند به طور قابل توجهی تعهد و وفاداری را تحت تأثیر قرار می-<br>دهند. text/html 2017-03-20T06:06:45+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی spss http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1151 <a href="http://cdn.persiangig.com/download/IQzVCBTC7L/SPSS.pdf/dl" target="" title="">spss</a> text/html 2017-03-18T06:02:46+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی AMOS http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1150 <font size="2" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/hYVsT1a2U1/SEM.pdf/dl" target="" title="">AMOS</a></font> text/html 2017-01-23T04:36:43+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی How PMBOK® Guide and MS Project Align to Help You Manage Projects http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1148 <a href="http://cdn.persiangig.com/preview/eFiow7UDFy/How-PMBOK-and-MS-Project-Align-to-Help-You-Manage-Projects.pdf" target="" title="">download </a> text/html 2017-01-22T06:50:15+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی مطالعه موردی: تاثیر شخصیت برنذ بر وفاداری برنذ http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1145 <font size="2"><font face="Mihan-Iransans">هدف از این پژوهش بررسی تاثیر<a href="http://cdn.persiangig.com/preview/LK38NwjOhf/NATIONCONF01_025_4657500.pdf" target="" title=""> شخصیت برند</a> بر وفاداری برند در صنعت خودرو هیوندا می باشد .</font></font> text/html 2017-01-22T05:08:24+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی روش پیشنهادی ماتریسی نقشه برداری کنترل و ساخت قطعات پل های پیش ساخته http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1146 قطعات پل های پیش ساخته <a href="http://cdn.persiangig.com/preview/nVon7a9lUt/NCCE08_0030_4178491.pdf" target="" title="">(SEGMENT</a>) در کارخانه تولید قطعات بتنی بصورت کام و زبانه ساخته شده و در کارگاه اجرایی در کنار هم<br>قرارداده میشوند تا مقاطع طولی و عرضی طرح را ایجاد نمایند . در این روش بتن ریزی قطعه اول مابین قالب فلزی متحرک (MASK) و قطعه<br>ثابت فولادی ) BULKEAD ( انجام می پذیرد و جهت تولید قطعات بعدی ، قطعه قبلی تولید شده بعنوان قالب فلزی متحرک مورداستفاده قرار<br>می گیرد. خطای محاسبه هندسه یک قطعه بصورت تجمعی باعث ایجاد خطا در هندسه قطعات بعدی می گردد ، خطای یک میلیمتر در هندسه<br>قطعه 2 متری اولی باعث بروز خطای 22 میلیمتر در یک دهانه 25 متری و خطای آن در قطعه دومی سبب خطای 22 میلیمتری خواهد شد . لذا<br>خطای ساخت هر قطعه بایستی در ساخت قطعات بعدی تصحیح شده تا شاهد تجمع خطاها نباشیم. تعیین سیستم های مختصات در محل کارخانه ،<br>موقعیت نقاط نشانه بر روی قطعات بتنی، دقت وسایل اندازه گیری ، مشاهدات مورد نیاز ، فیلتر نمودن مشاهدات غیرقابل قبول ، سرشکنی<br>( ADJUSTMENT ( مشاهدات به منظور انتقال مختصات از فضای کارخانه به کارگاه و بالعکس مورد بررسی قرار می گیرد . خروجی<br>محاسبات ، اطلاعات لازم جهت تنظیم قطعه قالب فلزی متحرک (MASK) و مختصات اجرایی (ERECTION) قطعه ساخته شده می باشد .<br>برای دستیابی به دقت قابل قبول اجرایی بایستی مختصات نقاط نشانه ها بر روی قطعات بتنی با خطای نسبی دودهم میلیمتر اندازه گیری شوند . نقش<br>عوامل اجرایی مجرب نقشه برداری برای دستیابی به دقت مذکور را نمی توان نادیده گرفت . روش مذکور در پل طبقاتی شهید صدر مورد ارزیابی<br>قرار گرفت text/html 2017-01-22T01:22:09+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی فراخوان http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1147 <img src="http://cdn.persiangig.com/preview/3Lbm4yce5y/HomePage.aspx" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/n9ZVvjy57I/Geomatic96_www.ayazi.ir.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"> text/html 2017-01-20T16:44:35+01:00 generalembasurveyor.mihanblog.com محسن یعقوبی همدردی و تسلیت http://generalembasurveyor.mihanblog.com/post/1144 <img src="http://cdn.persiangig.com/preview/2cCfOSWKZo/photo_2017-01-20_20-05-03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0">