تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر بازاریابی

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانكداری و با به
عنایت به این كه طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از
هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش های كسب و حفظ وفاداری مشتری
در كسب و كارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا
از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانك های خصوصی در وفاداری آنها نشان داده شود .
توجه بانك های خصوصی به مؤلفه های پنجگانه موجود در مدل و شاخص های هر یك از آنها
می تواند آنان را در كسب و حفظ وفاداری مشتریان خود یاری دهد، برای ای ن منظور مدل
تلخیص شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاه از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه
و به وسیله مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، مورد آزمون قرار گرفته است.نظریات ، دیذگاه ها و تاریخچه برنذ شخصی


برند شخصیارزیابی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان

اصلاح نظام توزیع و پخش یکی از محورهای اصلاح ساختار اقتصادی است .عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری

چکیده
در دهههای اخیر، نقش و اهمیت داراییهای نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکتها
افزایشیافته است. یکی از داراییهای نام شهودی که مهمترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت
رقابتی برای آن میباشد، برند است. از آنجایی که عملکرد برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد،
سنجش و پایش مستمر آن میتواند به عنوان ابزار مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف
کلی و استراتژیک سازمانها کمک نماید. از آنجایی که عملکرد برند ماهیتی چند بعدی دارد تا کنون
محققان مختلف معیارها و شاخصهای مختلفی را با توجه به نیاز و دیدگاه خود برای ارزیابی برند معرفی
کردهاند، ولی متأسفانه رویکرد یگانه و استانداردی در این زمینه وجود نداشته است. از اینرو در این مقاله
سعی شده است تا با مرور ادبیات تحقیق، شاخصها و سنجههایی که تا کنون برای سنجش عملکرد برند
معرفی شدهاند به صورت منسجمی طبقه بندی و در کنار یکدیگر قرار داده شوند. این سنجهها به سه گروه
کلی سنجه های مبتنی بر نتایج کوتاه مدت، سنجه های مبتنی بر نتایج بلندمدت و سنجه های ترکیبی
تقسیم شدهاند. گروه اول علاوه بر شاخصهای مالی و شاخصهای بازاری، ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه
مالی را نیز شامل میشود در حالی که در گروه دوم عمدتاً شاخصهای ادراکی و مبتنی بر رفتار مصرف
کننده از جمله ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده(یا مشتری) و سایر سنجه های رفتاری گنجانده شده
است. مدلهای مختلف ارزشگذاری برند که ترکیبی از سنجه های بلندمدت و کوتاه مدت میباشند نیز در
گروه سوم جای داده شدهاند.تحقیقات بازاریابی Marketing Research

Marketing is an organizational function and a set of
processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders.


بازارگرایی: گرایش به بازار و نیازهای مشتریان.
 بازارشناسی: گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های بازارها.
 بازاریابی: تعیین بازار)های( هدف و محصولات مناسب آن )ها(.
 بازارسازی: ایجاد، حفظ و رشد سهم بازار در بازار هدف )نفوذ در بازار(.
 بازارگردی: ویترین گردی جهانی و پیگیری تحولات و تغییرات بازار.
 بازارسنجی: بررسی و ارزیابی موقعیت و روند بازار.
 بازارداری: حفظ و تقویت وفاداری مشتریان با تامین رضایت آن ها.
 بازارگرمی: آگاه ساختن و ترغیب و تشویق مشتریان به خرید از سازمانتحقیقات بازاریابیگفتگو با پریسا پروشانیبازاریابی بر اساس وفاداری مشتریان داخلی


سوپراستارده اشتباه خطر ناک در بازاریابی اینترنتی


اشتباه اول : استفاده از خدمات میزبانی وب ارزان یا رایگان

اشتباه دوم : مخدوش کردن وب سایت خود با گرافیک نامناسب جاوا موزیک و ...

ادامهیبمه عمر


فروش بیمه عمر در چند جلسهارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی
کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی
است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر
میباشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را
به ارمغان می آورد.پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف كننده در هزاره جدید


پست مدرنیسم تحولات زیادی را در عرصه فرهنگ، فناوری، اقتصاد، هنر و دیگر حوزه ها به
ارمغان آورده است . حوزه مدیریت نیز به عنوان یكی از علوم میان رشته ای دچار تحولات شگرف ی
شده است . یكی از زمینه های به شدت پویا ی این حوزه فعالی ت ها ی بازاریابی است كه به دلیل
ارتباط با افراد و جامعه متأثر از تحولات فرهنگی و نگرشی است كه پست مدرنیسم جلوه ای نو از
آن قلمداد می گردد. بسیاری بر این باورند كه با ظهور پست مدرنیسم دوران طلائی بازاریابی
مدرن به پایان رسیده است و تئوری های بازاریابی نیاز به بازنگری جدی و اساسی دارند . در این
مقاله ضمن بررسی نظر یات مختلف در مورد پست مدرنیسم و چالش ها یی كه برای بازاریابی
مدرن ایجاد نموده است، مكاتب مختلف بازاریابی پست مدرن، ویژگی ها ی این نوع بازاریابی ،
مفاهیم جدید مطروحه ناشی از این فلسفه و وجوه تمایز این نظریات با دوره قبل تبیین شده است.
مقدمه:با توجه به هزینه بری زیاد خدمات در بیمارستانها مخصوصا بیمارستانهای دولتی و ضرورت ساماندهی
به امور اقتصادی آنها نیاز به شناسایی ومشخص شدن تاثیر هریك از عوامل موثر بر بازاریابی خدمات بهداشتی
درمانی در بیمارستانها می باشد. در این مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی خدمات ازنظر مشتریان داخلی بررسی شد.
روش بررسی:پژوهش حاضر از نوع پژوهش كاربردی و مقطعی است. تعداد نمونه 33 نفر از مجموعه مدیران
ارشد و میانی شامل مدیر داخلی، مدیر پرستاری، سوپروایزرهای آموزشی، مسئولین اداری مالی، آزمایشگاه،
داروخانه و رادیولوژی بیمارستانهای شهر یزد را شامل می شود كه از طریق سرشماری در پاییز 1390 مورد
و SPSS بررسی قرارگرفته است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و داده ها توسط نرم افزارهای آماری بویژه
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. statisticaایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ با برگشت سرمایه 40یعنی به ازای هر 1000 تومان سرمایه
گذاری، ایجاد 40000 تومان سود( در مقام اول رسانههای تبلیغاتی دنیا قرار دارد،
پس از ایمیل مارکتینگ رتبه دوم متعلق به SEO )بهینه سازی برای موتورهای
جستجو( با برگشت سرمایه 22 است، این در حالی است که میزان برگشت سرمایه
تبلیغات بنری فقط 2 است.
معتقدم مطالعه این کتاب دیدگاه شما را در مورد شیوههای تبلیغات اینترنتی تغییر
خواهد داد و اجرای درست آن بهطرز چشمگیری کسب و کار آژانس شما را
رونق خواهد داد.
پیشنهاد می کنم، اگر آب در دستتان است زمین گذاشته و این کتاب را
بخوانید!
خواندن این کتاب بیش از 3 ساعت وقت شما را نخواهد گرفتبازاریابی الکترونیکی بین المللی

همواره عرضه نیازمند تقاضا است . برای گسترش تقاضا به منظور فروش بیشتر خدمات و

یا محصولات نیازمند بازاریابی هستیم . بازاریابی کالا و خدمات قابل ارائه در سطح بین الملل

از پیچیدگی خاصی نسبت به بازارهای داخلی کشور برخوردار است. مسائلی از قبیل :

شناخت بازار شناخت فرهنگ مشتری شناخت رقبا از جمله مسایلی هستند که بیش از

سایر مسایل نیازمند تامل و بررسی کارشناسی هستند. به منظور جذب بازارهای خارجی

علاوه بر قیمت و کیفیت نیازمند ایجاد روابط مناسب تجاری مستمر و کارآمد هستیم.مفاهیم پایه ای بازاریابی شبکه ای

شما وارد تجارتی شدید که پایه و اساس آن میزان بزرگی آنرا مشخص می کند و پایه و
اساس این کار خود شما هستید
.

 تعریف واژه بازاریابی :

به عنوان فرآیندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می شود که بوسیله بازاریابی
آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر به امر تامین نیازها و خواسته های خود
اقدام میکنند
بازاریابی فرآیند است که بین تواناییهای شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می کند .


بازاریابی شبکه ای یعنی تبلیغ و سپس فروش کالا یا خدمات مجاز به قیمت واقعی و
تخصیص پورسانت از سود فروش آن کالا یا خدمات مجاز به بازاریابان


محسن یعقوبی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :