تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر برند

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشریان دربخش تجهیزات نقشه برداری می باشد Although customer complaining behavior has been studied in
the traditional market place, little research has been done on
handling online customer complaints. This study is aimed at investigating
the effects of post-purchase evaluation factors on propensity
to complain in the onhne versus offline-shopping environment.
Post-purchase evaluation factors from previous studies such as the
degree of dissatisfaction, importance of the purchase, perceived
benefits from complaining, personal characteristics, and situational
infiuences have been examined. A survey was conducted and its
results reveal the different impacts of post-purchase evaluation
factors on propensity to complain in the online versus offline
shopping environments. Further, the results suggest how propensity
to complain infiuence the customer's repeat purchase intention
both in online and offline shopping.


هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت خودرو هیوندا می باشد .


توسعه جدایی مالکیت از مدیریت و لزوم ارزیابی عملکرد شرکت ها جستجوی علمی معیار های جدید مناسب ارزیابی عملکرد و نیز
متغیرهای موثر بر آن را تشدید نموده استشخصیت برند


دانلودبرندسازی اینترنتی یکی از تخصص های برند سازی است .بنابراین می باید برای درک آن می بایست درک مناسبی از برند و برند سازی داشته باشیم .


برند از جمله دارایی های فکری با ارزش شرکت ها است که می تواند عملکرد بازاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد .شناخت
برند و اثرات شخصیتی آن بر رفتار مصرف کننده می تواند به مدیران کسب و کار و بازاریابان کمک کند تا با برنامه ریزی بهتر
و ایجاد برندهایی که می توانند بر اذهان مصرف کنندگان تأثیرات مطلوب و مناسب تری از خود به جای بگذارند، رفتار مصرف
کنندگان و مشتریان خود را به گونه ای هدایت کنند که سودآوری بیشتری به دنبال داشته باشد؛ زیرا تحقیقات نشان داده
است که مصرف کنندگان برندهایی را ترجیح می دهند که با شخصیتشان همگونی و همنوایی بیشتری داشته باشد


برند و وفاداری نسبت به آن از موضوعات مهمی می باشد که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه تلاش شده است مهمترین
عواملی که بر وفاداری مشتریان نسبت به یک برند تاثیرگذار است مورد شناسایی قرار گیرد. در ابتدا تحقیقات گذشته که با موضوع وفاداری به برند بوده
اند مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به برند شناسایی شدند. در ادامه با توجه به تحقیقات گذشته، به ارائه مدلی مفهومی
راجع به عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به برند پرداخته شده است که رضایت، اعتماد، نگرش به برند، تعهد، هویت برند و کیفیت به عنوان مهمترین عوامل
تاثیرگذار بر وفاداری به برند مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از آن راجع به متغیرهای مدل مفهومی توضیحاتی ارائه شده است.


مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ها و باورها و رفتارهای مشتریان
است. در سالهای اخیر استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف
بررسی شده است. اهمیت برند و تأثیر آن در فروش محصولات به طور فزاینده ای در حال گسترش
بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تأثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری
مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد


رقابت فزاینده بین شرکتها و سازمانها و ناهمسانی شرایط استخدامی، جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی را با دشواری مواجه
ساخته است. شکل دهی به برند متمایز کارفرما، یکی از راهکارهای دستیابی به نیروی انسانی منحصر به فرد و حفظ بهترین استعدادهای
انسانی است. به گونهای که زمینه را برای وفاداری کارکنان به سازمان و حمایت آنان از ارزشهای سازمان و تعهد به آنها فراهم میسازد.
بر همین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت سرمایه های انسانی است. بهمنظور انجام
پژوهش، از روشهای همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه است.
یافته های پژوهش نشان میدهند که تقویت و مدیریت برند کارفرما، زمینه را برای ارتقای رضایت سرمایه ها ی انسانی فراهم می آورد.
بدین ترتیب که ابعاد پنجگانه ی شخصیت کارفرما، نظیر مسئولیتپذیری، فعال بودن، احساسی بودن، جسور بودن و ساده و بی آلایش
بودن بر رضایت سرمایههای انسانی تاثیر گذار است. یافتهی دیگر این است که در بین این ابعاد، بعد جسور بودن دارای بیشترین
تاثیرگذاری بر رضایت سرمایه های انسانی است


در میان شاخه های مختلف صنایع آرایشی و بهداشتی صنعت عطر بیشترین درآمد را به خود
اختصاص داده است. امروزه عطر از یك كالای لوكس تبدیل به یك كالای مد روز شده و با
توجه به نام و نشانهای تجاری (برندهای) گوناگونی كه هر ساله وارد بازار میشوند انتخاب
برای مشتریان دشوارتر میگردد.مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ها و باورها و رفتارهای مشتریان
است. در سالهای اخیر استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف
بررسی شده است. اهمیت برند و تأثیر آن در فروش محصولات به طور فزاینده ای در حال گسترش
بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تأثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری
مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد


وفاداری مشتریان به یك برند، به اعتمادی كه آنها از آن برند پیدا میكنند وابسته است. حال اعتماد مشتریان به برند خود نیز
از برآورده شدن قولها و وعدههایی كه صاحبان برند میدهند تاثیر میپذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش به
بررسی تاثیر جو سازمانی بر تحقق قول برند میپردازد.


امروزه اهمیت مفهوم برند در خرید مشتریان به حدی است كه برخی از صاحبنظران از آن به
عنوان یك محصول كامل یاد كرده و معتقدند بسیاری اوقات مشتریان در عوض آنكه محصولی
را خریداری نمایند، برندها را میخرند


  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

همه پیوندها