تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر شخصیت برند

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

شخصیت برند مفهومی جذاب در بازاریابی است که در دهههای اخیر مورد توجه محققان و مدیران اجرایی قرار گرفته
است. امروزه مصرف کنندگان با برندها به عنوان یک موجود، با هویت مستقل ارتباط برقرار میکنند و شخصیت برند که
در نتیجه ارتباطات بازاریابی شرکت است، بر این رابطه تأثیر مهمی دارد. در این تحقیق به بررسی نقش شخصیت برند بر
نتایج رابطهای آن در صنعت خردهفروشی پوشاک پرداخته شده است. نمونه آماری که 553 نفر از مشتریان پوشاک
خانواده از 5 شعبه مجاز این سازمان در سطح استان مازندران هستند گردآوری و مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
سپس با جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم بصورت کتابخانهای و میدانی، و نیز استفاده از نرمافزار SPSS و LISREL
جهت اجرای آزمونهای آماری مربوط به بررسی اینکه چه رابطهای میان متغیرهای تحقیق وجود دارد، پرداخته شده
است. براساس بعد شخصیتی صلاحیت و شایستگی بالاترین نمره و بعد پیچیدگی و فریبندگی کمترین نمره را به خود
از دید مصرف کنندگان شناخته شد. نتایج مدلیابی » پرهیجان « و » شایسته « اختصاص دادهاند. یالیت به عنوان یک برند
معادلات ساختاری )تحلیل مسیر( همهی ابعاد شخصیت برند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل روی یکی از
متغیرهای وابسته اثر دارند. موثرترین بعد صلاحیت و شایستگی و کمترین بعد نیرومندی و استحکام است. بین متغیرهای
وابسته نیز روابطی برقرار است. اعتماد و دلبستگی به برند به طور قابل توجهی تعهد و وفاداری را تحت تأثیر قرار می-
دهند.مطالعه موردی: تاثیر شخصیت برنذ بر وفاداری برنذ

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت خودرو هیوندا می باشد .ماهیت اصلی برند ایجاد تمایز است
شخصیت برندامروزه مصرف کنندگان از فروشگاههایی خرید میکنند که همه اجناس، از خودرو تا رایانه و غذاهای حاضری در آنها عرضه
میشوند. مواجه شدن با انبوه فراوانی از محصولات که به لحاظ کیفیت و شکل یکسان هستند، تصمیم خرید مصرفکنندگان را
بدون توجه به خصوصیات آنها به سمت برند و تصویر ذهنی مشتری از برند محصولات متمایل می سازد. در حقیقت، نامهای
تجاری آنقدر در تصمیم گیریهای خرید مصرف کننده دارای اهمیت شدهاند که به عنوان دارایی اصلی شرکت یاد میشودامروزه مصرفکنندگان از فروشگاههایی خرید میکنند که همه اجناس، از خودرو تا رایانه و غذاهای حاضری در آنها عرضه
میشوند. مواجه شدن با انبوه فراوانی از محصولات که به لحاظ کیفیت و شکل یکسان هستند، تصمیم خرید مصرفکنندگان را
بدون توجه به خصوصیات آنها به سمت برند و تصویر ذهنی مشتری از برند محصولات متمایل می سازد. در حقیقت، نامهای
تجاری آنقدر در تصمیمگیریهای خرید مصرفکننده دارای اهمیت شدهاند که به عنوان دارایی اصلی شرکت یاد میشود. در
این مقاله سعی برآن داریم تا با بررسی تاثیر همزمان ارزش برند و تصویر ذهنی مشتریان میزان تمایل به خرید مصرف
کنندگان را بررسی نماییم. برای این منظور در ابتدا به شناسایی موثرترین وامل موثر بر ارزش برند و تصویر ذهنی مشتریان از
برند پرداخته شد و بر اساس شاخص های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای ایجاد گردید. نمونه آماری این تحقیق را
مشتریان یک شرکت تولیدی/تجاری تشکیل می دهند ) 012 مشتری( که تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 132
نفر تخمین زده شد. سپس با استفاده از روش تصادفی اقدام به پخش پرسشنامه گردید که تعداد 132 پرسشنامه تکمیل شده
عودت داده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون بارتلت و آلفای کرونباخ محاسبه گردید و اعتماد پرسشنامه تائید
گردید.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. نتایج حاکی از
تاثیر 78 % تصویر ذهنی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان و 80 % ارزش برند بر تمایل به خرید مصرف کنندگان دارد. • نظرات() 
 • دانلود  برند از جمله دارایی های فکری با ارزش شرکت ها است که می تواند عملکرد بازاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد .شناخت
  برند و اثرات شخصیتی آن بر رفتار مصرف کننده می تواند به مدیران کسب و کار و بازاریابان کمک کند تا با برنامه ریزی بهتر
  و ایجاد برندهایی که می توانند بر اذهان مصرف کنندگان تأثیرات مطلوب و مناسب تری از خود به جای بگذارند، رفتار مصرف
  کنندگان و مشتریان خود را به گونه ای هدایت کنند که سودآوری بیشتری به دنبال داشته باشد؛ زیرا تحقیقات نشان داده
  است که مصرف کنندگان برندهایی را ترجیح می دهند که با شخصیتشان همگونی و همنوایی بیشتری داشته باشد  هدف از این مقاله بررسی نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و ذکر چالش های برندسازی آسیا می باشد. یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. ارزش نشان تجاری یک " اسم ، عبارت، طرح ، نشانه یا ترکیبی از این عناصر می باشد که تعیین کننده هویت یک سازمان خدماتی و متمایز کننده آن از سایر رقبایش می باشد." و توسط عقل ، منطق ، حواس و احساسات مشتریان مورد قضاوت قرار می گیرد  تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت اتومبیل

  امروزه، صفات اخلاقی به عنوان حلقه مفقوده کسب و کارها مطرح است. زیرا پژوهش ها نشان می دهند که کسب و کارها می توانند با
  رعایت صفات اخلاقی به عنوان یک متغیر اثرگذار و با اهمیت نزد مشتریان، به رضایت، اعتماد و وفاداری پایدار که از اهداف اصلی و
  بلندمدت آن ها هستند، دست یابند. در دنیای تجارت امروز، لزوم توانایی شرکت ها در افزایش حجم معاملات و درآمدهای خود از طریق
  وفادار کردن مصرف کننده به واسطه فعالیت های شخصیتی، روان شناختی و ذهنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین هدف از
  انجام این پژوهش، بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت اتومبیل با مطالعه موردی برند خودروی هیوندا می باشد  مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ها و باورها و رفتارهای مشتریان
  است. در سالهای اخیر استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف
  بررسی شده است. اهمیت برند و تأثیر آن در فروش محصولات به طور فزاینده ای در حال گسترش
  بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تأثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری
  مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد  بررسی تأثیر شخصیت برند بر ادراک قیمت

  تمام فعالیتهای بازاریابی مانند نام گذاری، بسته بندی، تبلیغات، ترفیع، قیمت گذاری، خرید مجدد مشتریان و... یک تصویر از برند خلق
  می باشد؛ و زمانی که برند ارزشهایی » قیمت « و » کیفیت « می کنند، مسأله مهم اینجاست که این تصویر ترکیبی از دو عامل جدایی ناپذیر
  را ایجاد نمی کند، افراد خیال می کنند که قیمت آن بسیار بالا است. عامل اصلی روانشناسی این است که برندها به افراد در انتخابهایشان
  کمک می کند. آنها ضامن کیفیت و خدمات برای مشتریان می باشد. با توجه به روابط برند و ادراک قیمت، در این مقاله با روش تحقیق
  بهبود تئوریهای موجود به بررسی ابعاد شخصیت برند از دیدگاه جونز و همکاران ) 2002 ( و بررسی ابعاد ادراک قیمت از دیدگاه
  لینچستین ) 1221 ( و ارائه یک مدل پیشنهادی جهت بررسی تأثیر شخصیت برند بر ادراک قیمت پرداختیم. شناخت روابط این متغیرها
  موجب توجه بازاریابان به نقش شخصیت برند و ادراک قیمت شده و در نهایت با شناسایی این عوامل، عملکرد شرکتها بهبود مییابد.  رقابت فزاینده بین شرکتها و سازمانها و ناهمسانی شرایط استخدامی، جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی را با دشواری مواجه
  ساخته است. شکل دهی به برند متمایز کارفرما، یکی از راهکارهای دستیابی به نیروی انسانی منحصر به فرد و حفظ بهترین استعدادهای
  انسانی است. به گونهای که زمینه را برای وفاداری کارکنان به سازمان و حمایت آنان از ارزشهای سازمان و تعهد به آنها فراهم میسازد.
  بر همین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت سرمایه های انسانی است. بهمنظور انجام
  پژوهش، از روشهای همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه است.
  یافته های پژوهش نشان میدهند که تقویت و مدیریت برند کارفرما، زمینه را برای ارتقای رضایت سرمایه ها ی انسانی فراهم می آورد.
  بدین ترتیب که ابعاد پنجگانه ی شخصیت کارفرما، نظیر مسئولیتپذیری، فعال بودن، احساسی بودن، جسور بودن و ساده و بی آلایش
  بودن بر رضایت سرمایههای انسانی تاثیر گذار است. یافتهی دیگر این است که در بین این ابعاد، بعد جسور بودن دارای بیشترین
  تاثیرگذاری بر رضایت سرمایه های انسانی است  در دنیای بازاریابی امروز شخصیت برند مفهوم جذاب و گیرایی دارد. آکر؛ شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیکترین متغیر در
  تصمیم گیری مشتری در هنگام خرید می داند. مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ها و باورها و رفتارهای
  مشتریان است. اهمیت برند و تأثیر آن در فروش محصولات به طور فزاینده ای در حال گسترش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد
  آن به سبب تأثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد.  مدیریت برندوشخصیت برند


  هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین مدیریت و شخصیت برند وتجزیه و تحلیل استراتژی های مؤثر و کارا در
  ساخت برنداست. این بحث به طور عمده بر سهم برند، شخصیت برند، و مدیریت برند متمرکز است
  برند ها مهم ترین ابزار ها جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و ساخت روابط سودمند با آنها باشد

  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :