تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر مدیریت

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

راهنمای جامع نگارش و چاپ مقاله های علمی

معرفی کتابچگونه می توان همكاری بخش های فروش و بازاریابی را ارتقا داد؟


آیا در سازمان شما دپارتمان های مجزایی تحت عنوان
بازاریابی و فروش وجود دارد؟
• نحوه ارتباط بین دو بخش چگونه است؟ سطح اعتماد و
همكاری متقابل بین آنها چگونه است؟ آیا در گذشته
تعارضاتی بین این دو بخش مشاهده شده است؟
• انتظارات متقابل بین دو بخش فروش و بازاریابی چیست؟
تا چه حد در وضع فعلی این انتظارات برآورده می شود • نظرات() 
 • حاکمیت دانش در سازمانهای پروژه محور


  به طور خاص، هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا یک
  الگوی عمومی از شیوه های حاکمیت دانش در سازمان های پروژه محور
  وجود دارد. ما این موضوع را با توجه به سازمان های پروژه محوری که بر
  ) ۱( فرایندهای ایجاد حاکمیت دانش و ) ۲( حاکمیت دانش در روابط
  درونی و بیرونی توجه داشتند بررسی نمودیم. واحد تجزیه و تحلیل، رابطه
  بین شیوه های حکومت دانش و مکانیزم های آن است • نظرات() 
 • تفویض اختیار و توانمند سازی کارکنان


  توانمند سازی کارکنان تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهره وری از طریق

  بالا بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس مورد استفاده مدیران قرار

  می گیرد . این تکنیک بسیار ارزشمند است زیرا می تواند بین کنترل کامل

  مدیریت و آزادی  عمل کارکنان توازن برقرار نماید . • نظرات() 
 • بازاریابی اجتماعی؛ جهت دهی مثبت به رفتارها


  نویسندگان در فصل اول تلاش می کنند تابازاریابی اجتماعی
  را تعریف کنند. به نظر آن ها بازاریابی اجتماعی، فرآیندی است که
  اصول و فنون بازاریابی را برای ایجاد، انتقال و بیان ارز شها به
  منظور تأثیرگذاری بر رفتارهای مخاطبِ هدف ب هکار م یبرد که به
  نفع جامعه )بهداشت عمومی، ایمنی، محیط زیست و اجتماعات
  محلی( و نیز مخاطبِ هدف است. چند تفاوت مهم میان بازاریابی
  اجتماعی و بازاریابی بخش تجاری وجود دارد. بازاریا بهای اجتماعی
  بر فروش کی رفتار تمرکز دارند، در حالی که بازاریا بهای تجاری
  بیشتر بر فروش کالاها و خدمات متمرکز م یباشند. بازاریا بهای
  بخش تجاری، محصولات خود را در برابر محصولات شرک تهای
  دیگر قرار م یدهند، در حالی که بازاریاب اجتماعی با رفتار کنونی
  مخاطب و مزایای تداعی شده، رقابت م یکند. • نظرات() 
 • تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی


  بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است كه م ی كوشد با
  استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجت ماعی را تحقق بخشد .
  براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان ها ناگزیرند در
  تعیین راهبردها و خط مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر خواست ه های
  مصرف كنندگان و منافع جامعه در كوتاه مدت و بلندمدت را در نظر بگیرند.
  علیرغم این كه این حوزه در مقا یسه با بازاریابی تجاری بسیار نوپا است، اما
  نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیدًا مورد توجه
  و اقبال عمومی قرار گیرد . بازاریابی اجتماعی در دهه ١٩٧٠ به عنوان یك
  حوزه علمی كامل و مستقل پا به عرصه گیتی نهاد. فیلیپ كاتلر و جرالد آلتمن
  دو تن از ا ندیشمندان و صاحبنظران مشهور بازاریابی، این حوزه علمی جدید را
  معرفی كردند . آنها عقیده داشتند كه مفروضات و مفاهیم بازاریابی تجاری
  می تواند برای فروش اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مورد
  استفاده قرار گیرد . اصرار كاتلر و آلتمن بر این نكته بود كه تف اوت عمده و
  اساسی بازاریابی اجتماعی با سایر حوزه های بازاریابی در اهداف و مقاصد
  بازاریابی اجتماعی و تشكیلات آن متجلی است • نظرات() 
 • Brand Personality

    بسیار جالب و خواندنی است . • نظرات() 
 • تحقیقات کیفی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده


  کنفرانس بین المللی مدیریت
  دانشگاه صنعتی شریف • نظرات() 

 • خرید آنی آنلاین بر آن دسته خریدهایی تأكید دارد كه مرزهای منطقی و متداول
  فرآیند خرید را درهم می شكند و بدون ارزیابی جایگزین های متعد د و سبك سنگین كردن
  پیامدها، به طور عمده پس از تأثیرپذیری فرد از نوعی محرك درونی یا بیرونی و در مدت زمانی
  بسیار كوتاه، رخ می دهد. توجه به عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی، به ویژه در فضای مجازی ،
  مورد توجه محققان حوزه مدیریت، اقتصاد، رفتار مصر فكننده و بسیاری دیگر قرار گرفته است .
  در این پژوهش، هدف شناسایی و بررسی اثرگذاری عوامل مرتبط با محیط، موقعیت، كالا، فرد
  و روش های پیشبرد خرید آنی آنلاین است. روش پژوهش پیش رو، كاربردی و از نوع توصیفی
  پیمایشی است. داده های این پژوهش از 123 پرسش نامه كه از بین مشتریان فروشگ اه ه ای
  اینترنتی تخفیف گروهی به صورت تصادفی جمع آوری شدند، مورد بررسی قرار گرفت ن د. نتایج
  تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و تجزیه تحلیل ه ای تك
  متغیره و چند متغیره، نشان دادند كه عوامل مرتبط با كالا و ویژگ یهای فردی، تأثیر به سز ایی
  بر میزان خریدهای آنی آنلاین دارند، در عوض تأثیر ویژگی های محیطی، موقعیتی و روش های
  پیشبرد بر خرید آنی، مورد تأیید قرار نگرفتند. • نظرات() 
 • تحلیل رفتار مصرف كننده در اینترنت


  در ادبیات بازاریابی و علوم انسانی كلیة كن شها، رفتار و تصمیمات انسانی بر اساس الگوی عقلانیت
  بنا گذاشته شده است. از دیدگاه هابرماس، نگرش و الگوی حاكم بر عقلانیت انسانی تنها بعد
  كاركردی و محاسبة سود و زیان را در برنمی گیرد بلكه عوامل فرهنگی و ارزشی نیز در فرایندهای
  عقلانی دخیل می باشند. تحقیق حاضر سعی دارد تا برداشت هابرماس از عقلانیت را در مورد فرایند
  تصمیم گیری مصرف كننده در اینترنت در سطوح تحلیل خرد و میانی به ارزیابی بگذارد. هدف
  نهایی بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف كننده در اینترنت می باشد و بدین منظور از دو روش كمی
  و كیفی و همچنین تطابق یافته های تحقیق مدد گرفته شده است • نظرات() 
 • طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران


  چکیده
  در ورود به هزاره جدید، تغییرات با شتاب زیادی درحال رخ دادن است. امروز شباهتی به دیروز ندارد وفردا
  از امروز متفاوت خواهد بود. بنابراین شرکتهای موفق مجبور خواهند بود به سه امر مسلّم گسترش
  جهانی سازی، پیشرفتهای حیرت انگیز فناوری و بروز بی نظمی در اقتصاد و تجارت به وسیله فشارهای محیطی
  توجه کنند. در دهههای اخیر از طراحی الگوی بازاریابی به منظور سازماندهی مسائل موجود در شبکه پیچیده
  عوامل تأثیرگذار در محیط رقابتی که انسان را قادر میسازد تا درباره آنها به شیوهای ساده فکر کرده و
  تصمیمهای مؤثرتری اتخاذ کنند، استفاده شده است.
  این مقاله درصدد طراحی یک الگو برای بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران، به عنوان یکی از کالاهای
  مهم صادراتی کشور است. با تکیه بر اصول و مبانی نظری وضمن بهره گیری از آرای صاحبنظران و
  دست اندرکاران مدیریت،صادرات و فروش هنرصنعت فرش دستباف ایران، مدل مفهومی تحقیق، طراحی و
  ارائه شده است. بر این اساس، با طراحی پرسشنامهای حاوی متغیرهای اصلی برای سنجش نظرها، اطلاعات ا ز
  چهار گروه جامعه آماری جمع آوری شد . یافته های تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنادار در روابط و تأثیرات
  عوامل تشکیل دهنده الگو است، به طوریکه مدل تحقیق، فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق جز در یکی از
  موارد مورد نظر، تأیید شده ا  ند. نتایج تحقیق حاضر، مبنایی را برای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان صنعت
  فرش دستباف بویژه در امرصادرات فراهم می آورد.
  کلید واژه ها: فرش دست باف، الگوی بازاریابی صادراتی، مدیریت، آمیخته بازاریابی، بخشبندی، محیط و استراتژی.


  دانلود • نظرات() 
 • مدیریت بازاریابی (کسب و کار) صنعتی


  مقاله • نظرات() 
 • بررسی جایگاه مدیریت ازدیدگاه اسلام


  دانلود • نظرات() 
 • عوامل مهم در بازاریابی گردشگری 31 ورزشی در ایران

  هدف از این پژوهش آن است که با بررسی نظرات مدیران، ورزشکاران و دست اندرکاران امر گردشگری و
  ورزش دربارۀ بازاریابی گردشگری ورزشی و نیز مرور یافته های حاصل از پژوهشهای مختلف در زمینۀ
  گردشگری ورزشی و تطبیق این یافته ها با شرایط و ویژگیهای ایران عوامل مهم در بازاریابی گردشگری
  ورزشی شناسایی شود و راهکارهایی در این زمینه مطرح گردد. برای این منظور پرسشنامۀ محقق ساخته ای
  0 درصد)، نظرات مدیران ستاد برگزاری / تهیه شد و پس از تأیید روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ= 81
  چهارمین دورۀ بازیهای اسلامی زنان، ورزشکاران ایرانی و خارجی شرکت کننده در این بازیها، مدیران فعال
  در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، و مدیران، مربیان و دست اندرکاران ورزشی
  دارای سابقۀ گردشگری ورزشی، در ارتباط با عوامل مهم مورد توجه مدیران در بازاریابی گردشگری ورزشی
  بررسی شد. داده ها به روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد از دیدگاه آزمودنیهای
  پژوهش علاقه به فرهنگ، هنر، معماری و مکانهای باستانی؛ بازاریابی و خدمات مناسب آژانسهای
  گردشگری؛ وجود تفریحات شبانه در کشور میزبان؛ و... از عوامل مهمی اند که بازاریابان گردشگری ورزشی
  باید در انتخاب بازارهای هدف و تهیۀ آمیزه های بازاریابی به آنها توجه کنند. همچنین، لزوم توجه به نیازهای
  مختلف گردشگران و برنامه ریزی درازمدت در بازاریابی گردشگری ورزشی از دیگر نتایجی است که در
  بسیاری از پژوهشها بر آنها تأکید شده است. در تمام موارد و عوامل شناسایی شده در این پژوهش و سایر
  پژوهشها، نقش مدیریت علمی در موفقیت در برنامه های بازاریابی بسیار مهم است. در انتهای مقاله،
  راهکارهایی برای بازاریابی اثربخش گردشگری ورزشی مطرح شده است.  دانلود • نظرات() 
 • گردشگری

  امروزه گردشگری به عنوان کیی از سودآورترین فعالی تهای تجاری شناخته می شود. درآمد گردشگری
  بی نالمللی در سال 2006 ، 742 میلیارد دلار آمر کیا بوده است ) 2007 ,W.T.O (. این درآمد سرشار، بسیاری
  از کشورهای در حال توسعه را وسوسه میک‌ند که به جهت بهر هبرداری از مزایای اقتصادی در این بازار پر سود
  به فعالیت بپردازند. به دنبال آغاز هر فعالیت تجاری با توجه به نوع تولیدی که صورت م یگیرد )تولید کالا یا
  خدمت( بازار مخصوصی برای آن فعالیت تش یکل م یشود. شناخت این بازار برای موفقیت تجاری بسیار ضروری
  است. کیی از عوامل مهم در شناخت بازار، تشخیص صحیح تقاضا به جهت بهره برداری برای عرضه ی کالا
  یا خدمت ارائه شده است. بازاری كه در گردشگری شكل گرفته از مختصات ویژه و پیچید های برخوردار است.
  یكی از خصیص ههای مهم این بازار وجود رقابت سنگین برای جذب گردشگر م یباشد. رقابت در چنین فضایی
  با حضور شرك تهای بزرگ بی نالمللی مشخص کننده ی این نکته است كه برای پیروزی د راین رقابت دشوار و
  نف سگیر تنها سرمای هگذاری صرف در زیرساخ تها كارساز نیست و در کنار آن باید به عوامل دیگر موفقیت از
  جمله بازاریابی توجهی جدی شود. بازاریابی گردشگری به عنوان یک علم از اصول مشخص و مدونی تبعیت
  میک‌ند که برای موفقیت تجاری و افزایش سهم در بازار گردشگری، پیروی از این اصول ضروری است. به
  عقید هی نویسنده، دو عامل در ناکامی فعالی تهای صورت گرفته ی بازاریابی بی نالمللی گردشگری نقش داشته
  است: الف- ب یتوجهی به نقش مهم بازاریابی در برنام ههای توسعه ی گردشگری و ب- عدم رعایت اصول
  علمی بازاریابی بی نالمللی گردشگری در فعالی تهای صورت گرفته. در این مقاله سعی بر این است که ابتدا
  اصول بازاریابی بی نالمللی گردشگری را با توجه به کتب و مقالات موجود در این زمینه معرفی کرده و سپس
  فعالی تهای صورت گرفته در زمینه ی بازاریابی بین المللی گردشگری ایران بعد از انقلاب اسلامی را با این اصول
  مقایسه کنیم و ببینیم که تا چه حد این فعالی تها با اصول سازگاری داشته و بر طبق آن صورت گرفته است.
  در پایان، پیشنهاداتی نیز برای ارتقاء و بهبود عملکرد بازاریابی بی نالمللی در جهت تطابق هرچه بیشتر اصول با
  فعالیت های بازاریابی بی نالمللی گردشگری ارائه خواهد شد.

  دانلود • نظرات() 


  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :