تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر مدیریت اجرایی

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

1-تعریف و مدل جبران خدمات کارکنان
2-انگیزش
3- انواع پاداش
4 -مبانی اعطای پاداش
5-ویژگی های یک اقدام موثر


Although customer complaining behavior has been studied in
the traditional market place, little research has been done on
handling online customer complaints. This study is aimed at investigating
the effects of post-purchase evaluation factors on propensity
to complain in the onhne versus offline-shopping environment.
Post-purchase evaluation factors from previous studies such as the
degree of dissatisfaction, importance of the purchase, perceived
benefits from complaining, personal characteristics, and situational
infiuences have been examined. A survey was conducted and its
results reveal the different impacts of post-purchase evaluation
factors on propensity to complain in the online versus offline
shopping environments. Further, the results suggest how propensity
to complain infiuence the customer's repeat purchase intention
both in online and offline shopping.


 
https://ir.linkedin.com/in/
mohsen-yaghoobi-2555aa132

شعری از جناب "مولانا"

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...
باران ! تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى ، کعبه و بتخانه یکی استهدف از این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت خودرو هیوندا می باشد .


قطعات پل های پیش ساخته (SEGMENT) در کارخانه تولید قطعات بتنی بصورت کام و زبانه ساخته شده و در کارگاه اجرایی در کنار هم
قرارداده میشوند تا مقاطع طولی و عرضی طرح را ایجاد نمایند . در این روش بتن ریزی قطعه اول مابین قالب فلزی متحرک (MASK) و قطعه
ثابت فولادی ) BULKEAD ( انجام می پذیرد و جهت تولید قطعات بعدی ، قطعه قبلی تولید شده بعنوان قالب فلزی متحرک مورداستفاده قرار
می گیرد. خطای محاسبه هندسه یک قطعه بصورت تجمعی باعث ایجاد خطا در هندسه قطعات بعدی می گردد ، خطای یک میلیمتر در هندسه
قطعه 2 متری اولی باعث بروز خطای 22 میلیمتر در یک دهانه 25 متری و خطای آن در قطعه دومی سبب خطای 22 میلیمتری خواهد شد . لذا
خطای ساخت هر قطعه بایستی در ساخت قطعات بعدی تصحیح شده تا شاهد تجمع خطاها نباشیم. تعیین سیستم های مختصات در محل کارخانه ،
موقعیت نقاط نشانه بر روی قطعات بتنی، دقت وسایل اندازه گیری ، مشاهدات مورد نیاز ، فیلتر نمودن مشاهدات غیرقابل قبول ، سرشکنی
( ADJUSTMENT ( مشاهدات به منظور انتقال مختصات از فضای کارخانه به کارگاه و بالعکس مورد بررسی قرار می گیرد . خروجی
محاسبات ، اطلاعات لازم جهت تنظیم قطعه قالب فلزی متحرک (MASK) و مختصات اجرایی (ERECTION) قطعه ساخته شده می باشد .
برای دستیابی به دقت قابل قبول اجرایی بایستی مختصات نقاط نشانه ها بر روی قطعات بتنی با خطای نسبی دودهم میلیمتر اندازه گیری شوند . نقش
عوامل اجرایی مجرب نقشه برداری برای دستیابی به دقت مذکور را نمی توان نادیده گرفت . روش مذکور در پل طبقاتی شهید صدر مورد ارزیابی
قرار گرفت


B2B

Marketing automation platforms are proving their value to B2B marketers faced with a more
complex customer lifecycle, a wider array of digital marketing channels, and an unprecedented
volume of prospect and customer data.


ﺗﺄﺛﯿﺮ ادراك ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﻮی ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی، اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ او و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد


As there is limited research about branding in this research closes this gap by
developing and testing a theory of the influence of the service brand on the
customer value–loyalty process.


The purpose of this study is to investigate the effect of internet technology on customer loyalty.
Besides, further discussion of the relationships among internet technology, customer satisfaction, customer
retention and loyalty are presented. This study has also given more insight into the application of various
Internet technologies that can be utilized in Customer Relationship Management (CRM) in order to build a
profitable customer-centric business model.


پرسشنامه


دانلود


دانلود


توسعه جدایی مالکیت از مدیریت و لزوم ارزیابی عملکرد شرکت ها جستجوی علمی معیار های جدید مناسب ارزیابی عملکرد و نیز
متغیرهای موثر بر آن را تشدید نموده است


نسبت دادن و یژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است كه در دهه ها ی اخیر كانون توجه
پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است كه م ی تواند در ایجاد
ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد


تاثیر ابعاد برند بر وفاداری به برندهمه پیوندها