تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر وفاداری به برند

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

شخصیت برند مفهومی جذاب در بازاریابی است که در دهههای اخیر مورد توجه محققان و مدیران اجرایی قرار گرفته
است. امروزه مصرف کنندگان با برندها به عنوان یک موجود، با هویت مستقل ارتباط برقرار میکنند و شخصیت برند که
در نتیجه ارتباطات بازاریابی شرکت است، بر این رابطه تأثیر مهمی دارد. در این تحقیق به بررسی نقش شخصیت برند بر
نتایج رابطهای آن در صنعت خردهفروشی پوشاک پرداخته شده است. نمونه آماری که 553 نفر از مشتریان پوشاک
خانواده از 5 شعبه مجاز این سازمان در سطح استان مازندران هستند گردآوری و مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
سپس با جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم بصورت کتابخانهای و میدانی، و نیز استفاده از نرمافزار SPSS و LISREL
جهت اجرای آزمونهای آماری مربوط به بررسی اینکه چه رابطهای میان متغیرهای تحقیق وجود دارد، پرداخته شده
است. براساس بعد شخصیتی صلاحیت و شایستگی بالاترین نمره و بعد پیچیدگی و فریبندگی کمترین نمره را به خود
از دید مصرف کنندگان شناخته شد. نتایج مدلیابی » پرهیجان « و » شایسته « اختصاص دادهاند. یالیت به عنوان یک برند
معادلات ساختاری )تحلیل مسیر( همهی ابعاد شخصیت برند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل روی یکی از
متغیرهای وابسته اثر دارند. موثرترین بعد صلاحیت و شایستگی و کمترین بعد نیرومندی و استحکام است. بین متغیرهای
وابسته نیز روابطی برقرار است. اعتماد و دلبستگی به برند به طور قابل توجهی تعهد و وفاداری را تحت تأثیر قرار می-
دهند.


نسبت دادن و یژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است كه در دهه ها ی اخیر كانون توجه
پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است كه م ی تواند در ایجاد
ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد


تاثیر ابعاد برند بر وفاداری به برند


برند و وفاداری نسبت به آن از موضوعات مهمی می باشد که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه تلاش شده است مهمترین
عواملی که بر وفاداری مشتریان نسبت به یک برند تاثیرگذار است مورد شناسایی قرار گیرد. در ابتدا تحقیقات گذشته که با موضوع وفاداری به برند بوده
اند مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به برند شناسایی شدند. در ادامه با توجه به تحقیقات گذشته، به ارائه مدلی مفهومی
راجع به عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به برند پرداخته شده است که رضایت، اعتماد، نگرش به برند، تعهد، هویت برند و کیفیت به عنوان مهمترین عوامل
تاثیرگذار بر وفاداری به برند مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از آن راجع به متغیرهای مدل مفهومی توضیحاتی ارائه شده است.


امروزه، صفات اخلاقی به عنوان حلقه مفقوده کسب و کارها مطرح است. زیرا پژوهش ها نشان می دهند که کسب و کارها می توانند با
رعایت صفات اخلاقی به عنوان یک متغیر اثرگذار و با اهمیت نزد مشتریان، به رضایت، اعتماد و وفاداری پایدار که از اهداف اصلی و
بلندمدت آن ها هستند، دست یابند. در دنیای تجارت امروز، لزوم توانایی شرکت ها در افزایش حجم معاملات و درآمدهای خود از طریق
وفادار کردن مصرف کننده به واسطه فعالیت های شخصیتی، روان شناختی و ذهنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین هدف از
انجام این پژوهش، بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند در صنعت اتومبیل با مطالعه موردی برند خودروی هیوندا می باشد


وفاداری به برند به عنوان یكی از تاكتیك های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات
رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است . هدف از این پژوهش،
بررسی تاثیر تطابق شخصیتی، كیفیت ادارك شده و وجهة برند بر وفاداری به برند است


یكی از مهمترین موضوعات علم بازاریابی، مقوله رفتار مصرف كننده است. فرهنگ مصرف كننده
در سالهای اخیر به تدریج به سمت یكی از قدرتمندترین عناصر و عاملی موثر در شكل دادن
به افراد و جوامع گسترش پیدا كرده است


یکی از قابلیتها یا شایستگیهای لازم برای موفقیت در عرصههای رقابت، برخورداری از
دانش و مهارت بازاریابی در بنگاههای اقتصادی است. به وضوح میتوان دریافت که یکی از
عوامل تأثیرگذار بر کم فروغ بودن بنگاههای کشور از لحاظ رقابتپذیری در عرصههای بین-
المللی، وجود مشکلات از لحاظ توسع هی علمی و عملی بازاریابی در بنگاههای اقتصادی
است.عوامل زیادی میتواند در عدم موفقیت برنامههای بازاریابی بنگاههای اقتصادی نقش داشته
باشد که ما در این مقاله با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش
ویژه برند میپردازیم. در این مطالعه از مدل ارزش ویژ هی برند مبتنی بر مشتری با عنوان آکر 2
استفاده شده است. هم چنین بیان میشود که مدیران بازاریابی باید در ارزیابیهای کلی خود در
مورد ارزش ویژه ی برند به اهمیت نسبی ابعاد ارزش ویژ هی برند توجه داشته باشند. در پایان با
3 به بررسی روابط علّی بین ابعاد ارزش ویژه ی (SEM) استفاده ازمدلسازی معاملات ساختاری
برند و خود ارزش ویژه ی برند در صنعت کفش ورزشی پرداخته می شود و میزان تطابق مدل
آکر در صنعت مذکور مورد سنجش قرار می گیرد.


برندینگ یکی از عوامل تعیین کنندۀ ارزش ویژۀ برند در صنعت هتلداری جهانی
است. هدف از این مقاله بررسی تأثیر رضایت مصرف کننده بر رابطۀ بین ارزش ویژۀ
برند از دیدگاه مصرف کننده و وفاداری به برند است


ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارتست از مجموع داراییهای (یا
بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگری كه موجب تغییراتی در
ارزش خدمات و تجاربی كه در آنجا فراهم میشود تعیین می گردد. هر ساله این
ارزش توسط مؤسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بینالمللی
اندازه گیری م یشود. در بسیاری از موارد، ارزش ویژه برند از ارزش دارائیهای
فیزیكی به مراتب بیش تر است. با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی، و
خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، این نوشتار بر اساس ارزیابی گردشگران
داخلی از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهر یزد با استفاده از مدل كونكنیك
2007 ) تدوین شده است.


دانلود


نسبت دادن ویژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است كه در دهه ها ی اخیر كانون توجه
پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است كه م ی تواند در ایجاد
ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد


با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیده هایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر كشور به منظور باقی ماندن در این
عرصه باید مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند. یكی از ابزارهای راهبردی كه موجب تعهد و تكرار مصرف، افزایش
ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی می شود، ارزش
برند
است.


در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه
كسب و كار یافته است. بسیاری از محققان و مدیران شركت ها به این نتیجه رسیده اند كه با ارزش ترین دارایی یك
شركت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند و دانش برندینگ است. با وجود این، مفهوم هویت برند كه عاملی درون
سازمانی و یكی از مهمترین مباحث در حوزه بازاریابی و برند است، كمتر مورد توجه قرار گرفته است .تأثیر ادراك مصرف کنندگان از کشور مبدا برند به عنوان یک ابزار قوی جهت شناخت نیاز مشتری، افزایش رضایت
او و در نهایت افزایش سودآوری سازمان کاربرد فراوانی دارد. روشهای پرسشنامه ای با طراحی و جمع آوری آن از
طیف وسیعی از مشتریان، مدیران و خبرگان محصولات شوینده با پالایش و تحلیل دادهها نتایج مناسبی را جهت
تصمیمگیری در مورد اتخاذ استراتژیهای مدیریت مشتریان فراهم میآورد


  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

همه پیوندها