رفتارسازمانی چیست؟
رفتار سازمانی مطالعه رفتار انسان درگستره سازمان ,رویارویی فرد و سازمان و بالاخره مطالعه سازمان می باشد.
بعضی رشته ها هزاران سال قدمت دارند. مدیریت نیز به نوعی دارای عمر صد ساله است .ولی از آنجاییکه تا اوایل
قرن گذشته مطالعه آن مورد توجه قرار نگرفته بود از عمر رفتار سازمانی بیش از چند دهه نمی گذرد . و اینکه
مدیریت رشته ای جدید است و بیشتر یک علم اجتماعی است تا یک علم طبیعی بنابر تشخیص تعریف اندازه گیری
و پیش بینی متغیر ها و مفاهیم آن مشکلتر از پدیده های فیزبکی است .
ادمه
دانلود