تبلیغات
مدیریت - مطالب ابر MBA

مدیریت

مدیریت اجرایی و مهندسی نقشه برداری

ﺗﺄﺛﯿﺮ ادراك ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﻮی ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی، اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ او و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ داردامروزه مصرفکنندگان از فروشگاههایی خرید میکنند که همه اجناس، از خودرو تا رایانه و غذاهای حاضری در آنها عرضه
میشوند. مواجه شدن با انبوه فراوانی از محصولات که به لحاظ کیفیت و شکل یکسان هستند، تصمیم خرید مصرفکنندگان را
بدون توجه به خصوصیات آنها به سمت برند و تصویر ذهنی مشتری از برند محصولات متمایل می سازد. در حقیقت، نامهای
تجاری آنقدر در تصمیمگیریهای خرید مصرفکننده دارای اهمیت شدهاند که به عنوان دارایی اصلی شرکت یاد میشود. در
این مقاله سعی برآن داریم تا با بررسی تاثیر همزمان ارزش برند و تصویر ذهنی مشتریان میزان تمایل به خرید مصرف
کنندگان را بررسی نماییم. برای این منظور در ابتدا به شناسایی موثرترین وامل موثر بر ارزش برند و تصویر ذهنی مشتریان از
برند پرداخته شد و بر اساس شاخص های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای ایجاد گردید. نمونه آماری این تحقیق را
مشتریان یک شرکت تولیدی/تجاری تشکیل می دهند ) 012 مشتری( که تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 132
نفر تخمین زده شد. سپس با استفاده از روش تصادفی اقدام به پخش پرسشنامه گردید که تعداد 132 پرسشنامه تکمیل شده
عودت داده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون بارتلت و آلفای کرونباخ محاسبه گردید و اعتماد پرسشنامه تائید
گردید.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. نتایج حاکی از
تاثیر 78 % تصویر ذهنی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان و 80 % ارزش برند بر تمایل به خرید مصرف کنندگان دارد. • نظرات() 
 • دانلود  دانلود  بازاریابی صنعتی


  بازاریابی صنعتی که به آنBusiness to Business Marketing


  یا Organizational Marketing یاBusiness Marketing نیز گفته می شود،  بارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در ارتباط با سازمان های کسب و کار. سازمان های  صنعتی، کالاها و خدمات را به منظور تأمین  اهدافی چون تولید کالاها و خدمات ، کسب  سود، کاهش هزینه ها و غیره خریداری می کنند. برعکس بازاریابی محصولات مصرفی


  عبارتست از بازاریابی کالاها و خدمات در رابطه با افراد، خانواده ها و خانه دارها.  نکته مهم در بازاریابی کسب و کار عبارتست از ایجاد ارزش برای سازمان های خریدار از  طریق کالاها و خدماتی که بر نیازها و اهداف خرید سازمانی تکیه دارد.  CRM

  کسب و کارهای امروزی شرایط رقابتی بسیار پیچیده ای را تجربه می کنند. این شرایط سبب شده است که شرکتها در هر
  کسب و کاری که هستند به دنبال راهکارهای نوین و مبتکرانه برای استفاده از فرصتهای نادیده شده توسط رقبا و ایجاد
  مزیت رقابتی پایدار بمنظور افزایش سود باشند. برای رسیدن به این هدف سازمان ها ناگزیرند تا از استراتژیها، ابزارها و
  سیستمهای نوین در حوزه مدیریت کسب و کار استفاده نمایند .
  طبق گزارش سالانه شرکت BAIN & COMPANY درباره ابزارهای برتر مدیریتی، در سال 2143 برای چندمین سال
  پیاپی "مدیریت ارتباط با مشتری" یا CRM همچنان به عنوان محبوبترین و برترین ابزار مدیریتی برگزیده شده است .
  طبق تحقیقات شرکت Microsoft نرخ بازگشت سرمایه در پیاده سازی سیستم CRM حدود 243 درصد می باشد.
  از آنجائیکه سیستم CRM سابقه زیادی در ایران ندارد، این امکان وجود دارد که برخی از جنبه های آن برای مدیران ارشد
  سازمانها شفاف نبوده و کاربردهای وسیع آن شناخته شده نباشد  بازاریابی نوآورانه در بنگاه های کوچک و متوسط

  امروزه بنگاه های کوچک و متوسط، عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب میشوند و چنین
  صنایعی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت می
  باشند. بررسی ها نیز نشان داده است که بنگاه های کوچک و متوسط از طریق چهار مجرای کارآفرینی، نوآوری، تغییر
  فناوری ها و درنهایت ایجاد فرصتهای شغلی بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارند.
  از طرف دیگر، شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات و خدمات متنوع باعث
  شده است که چنین صنایعی درصدد ایجاد مزیت های رقابتی پایدار در مقایسه با رقبا با تاکید بر استفاده از روش های
  بازاریابی نوآورانه باشند. بازاریابی نوآورانه نه تنها با توسعه محصولات، خدمات و تکنولوژی های جدید در ارتباط می
  باشد، بلکه یکی از مهترین عواملی است که بنگاه های کوچک و متوسط می توانند با بکارگیری درست از آن به تامین
  بهتر نیازهای مشتریان در مقایسه با رقبا در محیط رقابتی شدید پرداخته و از این طریق به حیات خود ادامه دهند. لذا با توجه
  به موضوع، این مقاله به دنبال بررسی اهمیت فوق العاده بازاریابی نوآورانه برای بنگاه های کوچک و متوسط و ارائه
  پیشنهاداتی برای آن می باشد.
  در سالهای اخیر، تحقیقات صورت گرفته برروی شناخت فاکتورهایی که در زمینه رضایت مشتریان و وفاداری آنان موثر م ی
  باشد، گسترش یافته است. در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمانهای کسب و کار 3 حیاتی می باشن د ، چراکه معمو لا"
  جذب مشتریان جدید گرانتر از حفظ مشتریان موجود می باشد و در اکثر تحقیقات صورت گرفته بوسیله بسیاری از نویسندگان ، پیشنهاد
  شده است تا مشتریان وفادار بعنوان یک دارائی رقابتی حفظ شوند و یکی از راههای تقویت این امر از طریق ایجاد یک رابطه همکار ی
  صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می باشد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن پرداختن به این موضوع، مدلهایی
  را که می توانند این رابطه را بطور مناسبی نشان دهند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. ضمن اینکه این مقاله تلاش می کند
  به همراه برخی دیگر از مفاهیم از قبی ل رضایتمندی مشتریان ، B2B تا یک مدل منسجم 4 از رضایتمندی مشتری را در یک مفهوم 5
  رفتار خرید سازمانی و بازاریابی رابطه ای مورد بررسی قرار دهد. در انتها، یک مدل مفهومی پویا از وفاداری مشتریان ارائه شده است  مشتری مداری


  در هندوستان بر سر در همه بانک ها یا شرکت های بیمه ای لوحی آویخته اند و بر آن این کلمات
  مشاهده می شود .
  - مشتری را ارباب خود بدانیم نه مزاحم
  -او رییس ما است نه ما رییس او
  -او به ما خدمت می کند نه ما به او
  -او تامین کننده زندگی ماست
  -او ارباب ما است
  -با مراجعه به ما بر ما منت می گذارد

  این کلمات در حقیقت آموزنده های مهاتما گاندی رهبر استقلال هند است .
  او با این آموزه در نیمه دوم قرن بیستم به هندی ها آموخت چگونه کسب و کار
  کنند و با چه وسیله در کسب و کار خود موفق باشند .
  Abstract: Drawn on 428 online banking users, this study proposed and tests a scale to assess online service quality. Thereafter, the study also proposed and tests a structural model that to assess the mediation role of perceived value and customer satisfaction between the constructs of service quality and customer loyalty. The scale validity was confirmed by means of exploratory and confirmatory factor analysis. Structural equation modeling was used to assess the causal effects and the mediation role was assessed based on Sobel tests. Five dimensions including Efficiency, Performance Capacity, Security, Responsiveness and Contact were confirmed as underlying factors of perceived online service quality. Perceived service quality was shown to have direct/indirect effects on customer loyalty through perceived value and customer satisfaction. Besides, perceived value and customer satisfaction were also found to directly and positively affect customer loyalty. However, only their partially mediation effects were confirmed. Hence, antecedents such as online service quality, perceived value and satisfaction can be used to forecast customer loyalty online service. However, it is more important to increase customer perceived value and customer satisfaction in the first place by enhancing service quality, instead of fixing what went wrong to overcome dissatisfaction.  A mediating influence on customer loyalty: The role of perceived value


  A Mediating Influence, Page 1
  A mediating influence on customer loyalty:
  The role of perceived value
  Mei-Lien Li
  Lynn University
  Robert D. Green
  Lynn University
  ABSTRACT
  Loyal customers provide firms a consistent source of revenue (repeat and increased
  purchases) and for cost reduction (less promotional expenses) that leads to increased profits.
  Customer loyalty is the result of successful marketing strategy in competitive markets that
  creates value for consumers. This study examines the mediating role of consumer perceived
  value in the marketing strategy-customer loyalty relationship. A theoretical framework is
  established that is supported by empirical evidence. Based on the literature, the findings indicate
  an inconsistent measure for perceived value that does not fully explain its mediating role. The
  conclusion is to be valid perceived value should be measured by specific non-monetary scale
  items.  منافع ایجاد وفاداری در مشتری


  بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند و گروه فروش در پی شکار مشتریان

  تازه بود ولی در دیدگاه امروز بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری یعنی توجه به رضایتمندی

  وی و کیفیت از دید گاه وی .  بازاریابی بر اساس وفاداری مشتریان داخلی


  سوپراستار  درآمدی بر روانشناسی تبلیغ


  امروزه، تبلیغات  تلاش برای نفوذ بر دیگران به منظور نیل به مقام خاصی با دست انداختن به
  افکار و احساسات آنان  به عنوان ابزاری آگ اهی بخش در دانش ارتباطات از اهمیتی دوچندان برخوردار
  است و در قلمرو تبلیغات، هر ابزار ارتباطی که دارای مخاطبان بی شماری باشد، به مثابه یک رسانه مورد
  استفاده قرار می گیرد. مبلغان با به کارگیری وسایلی مانند زبان، خط، تصویر و غیره می کوشند مفاهیم
  روشن و تاریک را با یکدیگر درآمیخته و جلوه هایی خوشایند بدان ببخشند و به مردم عرضه دارند .
  نگارنده پس از اشاره به پیشینۀ تاریخی و اهمیت تبلیغات، به انواع تبلیغات در سه دسته  عمدی و
  غیرعمدی، علنی و غیرعلنی و پشت پرده  پرداخته و در پایان ارکان تبلیغات  پیام رسان، پیام، وسیلۀ
  ارتباطی پیام و ویژگی های پیام گیران  را مورد بررسی قرار داده است.  ده اشتباه خطر ناک در بازاریابی اینترنتی


  اشتباه اول : استفاده از خدمات میزبانی وب ارزان یا رایگان

  اشتباه دوم : مخدوش کردن وب سایت خود با گرافیک نامناسب جاوا موزیک و ...

  ادامه

  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

  محسن یعقوبی


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :